Patroni

Příprava každého Světového dne mládeže, jeho realizace a dynamika, která je vtisknuta setkání mladých lidí z celého světa s papežem, je svěřena patronům, tedy světcům nebo blahoslaveným.

Pro Světové dny mládeže v Lisabonu 2023 navrhl místní organizační výbor 13 patronů, žen, mužů a mladých lidí, kteří – jak potvrzuje kardinál patriarcha – „ukázali, že život v Kristu naplňuje a zachraňuje mládež všech dob“. Tito patroni, kteří se narodili ve městě pořádajícím Světové dny mládeže nebo pocházejí z jiných zemí, jsou vzory pro mladé lidi.

 

 •  
  sv. Jan Pavel II.

  2--sjpii-1

  Svatý Jan Pavel II. (Karol Wojtyla) se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích (Polsko). Jeho povolání ke kněžství dozrálo během druhé světové války a v listopadu 1946 byl vysvěcen na kněze. Dne 16. října 1978 byl ve věku 56 let zvolen papežem. Během svého pontifikátu navštívil 129 zemí a v roce 1984 vyhlásil Světový den mládeže (SDM). Zemřel 2. dubna 2005 a za svatého byl prohlášen 27. dubna 2014. Jeho svátek se slaví 22. října.

   

  Berla

  Jedna z biskupských insignií, symbolizující úřad Dobrého pastýře, který střeží a s péčí doprovází stádo, jež mu svěřil Duch svatý. Berla papeže Jana Pavla II. byla rozpoznatelná zejména podle nápadného kříže.

  2--sjpii-editado

  Modlitba

  Bože, bohatý milosrdenstvím,
  který jsi postavil papeže Jana Pavla II. do čela své církve,
  dej, ať podle jeho učení
  s důvěrou otevíráme svá srdce spasitelné milosti Krista,
  jediného Spasitele světa, který žije a kraluje na věky věků.
  Amen.

 •  
  sv. Jan Bosco

  3--sjb-1

  Svatý Jan Bosco se narodil v roce 1815 v Castelnuovo d’Asti v severní Itálii. V roce 1841 byl vysvěcen na kněze a začal sloužit ve městě Turín. Právě tam se při svých každodenních kontaktech se sirotky a opuštěnou mládeží rozhodl založit Oratoř svatého Františka Saleského. Zemřel v roce 1888 a zanechal po sobě rozsáhlé dílo: salesiánskou rodinu rozšířenou po všech kontinentech. Za svatého byl prohlášen 1. dubna 1934. Jeho svátek se slaví 31. ledna.

   

  Kniha

  Symbol výchovy a formace mladých lidí, představuje jedno ze základních poslání, kterým se vyznačoval apoštolát tohoto světce.

  3--sjb-editado-e1654876336667-300x119

  Modlitba

  Pane, náš Bože,
  který jsi skrze svatého Jana Boska
  dal své církvi otce a mládeži učitele,
  dej, abychom se inspirováni stejnou láskou
  věnovali tvé službě pro spásu lidstva.
  Skrze Krista, našeho Pána.
  Amen.

 •  
  sv. Vincenc ze Zaragozy

  4--sv-1

  Svatý Vincenc se narodil v Huesce, hlavním městě provincie Aragonie, v křesťanské a významné rodině římské říše. Pod vedením Valeria, biskupa města Zaragozy, byl přijat do jáhenské služby v jeho diecézi. Na počátku 4. století – kolem roku 303 – byl při novém pronásledování křesťanů zatčen. Zemřel ve vězení jako oběť mučení. Svatý Vincenc je patronem města Lisabonu a jeho svátek se slaví 22. ledna.

   

  Loď a vrány

  Atributy spojené s legendou o vránách svatého Vincence. Loď převážela jeho ostatky do Lisabonu a havrani označovali místo jeho původního pohřbu a doprovázeli plavidlo při jejich převozu.

  4--sv-editado

  Modlitba

  Věčný a všemohoucí Bože,
  vlej nám svého Ducha,
  aby byla naše srdce posilována láskou,
  která pomohla svatému Vincenci
  podstoupit mučednickou smrt.
  Skrze Krista, našeho Pána.
  Amen.

 •  
  sv. Antonín Paduánský

  5--sa-1

  Svatý Antonín se narodil v Lisabonu v roce 1195. Ještě jako mladík zde vstoupil do kláštera augustiniánů kanovníků. V roce 1220 přešel do františkánského kláštera v Coimbře. V roce 1221 se zúčastnil generální kapituly v Assisi, kde se setkal s Františkem z Assisi. Tento vynikající kazatel zemřel 13. června 1231, a v den tedy slavíme jeho liturgickou památku. Byl pohřben v Padově. Necelý rok po své smrti byl papežem Řehořem IX. svatořečen.

   

  Lilie

  Představuje životní styl tohoto světce: symbol čistoty a odolnosti vůči pokušením, což jsou vlastnosti, které utvářely život tohoto oblíbeného portugalského světce.

  5--sa-editado

  Modlitba

  Všemohoucí a věčný Bože,
  který jsi v osobě svatého Antonína daroval svému lidu
  vynikajícího hlasatele evangelia
  a mocného přímluvce u Tebe,
  dej, abychom s jeho pomocí
  věrně následovali učení křesťanského života
  a zasloužili si Tvou ochranu tváří v tvář všem protivenstvím.
  Skrze Krista, našeho Pána.
  Amen.

 •  
  sv. Bartoloměj z Bragy

  6--sbm-1

  Svatý Bartoloměj se narodil v Lisabonu v roce 1514 a ve 14 letech zde vstoupil do dominikánského řádu. Na biskupa byl vysvěcen v roce 1559 a téhož roku obdržel pallium arcibiskupa v Braze. Zúčastnil se třetí a poslední fáze tridentského koncilu (1562–1563). Zemřel 16. července 1590, lidmi uznávaný a oceňovaný jako „svatý arcibiskup, otec chudých a nemocných“. V roce 2019 byl papežem Františkem svatořečen. Jeho svátek se slaví 18. července.

   

  Sandál

  Arcibiskup, který v 16. století putoval po území arcidiecéze Braga, tak činil na mule nebo pěšky, proto je sandál symbolem oddanosti jeho lidu a předmětem úcty.

  6--sbm-editado-e1654877324462-300x150

  Modlitba

  Pane,
  který jsi obdaroval svatého Bartoloměje
  velkou apoštolskou láskou,
  ochraňuj vždy svou církev,
  abychom jako on i my byli stateční ve svém duchovním životě,
  vždy horliví ve tvé lásce.
  Skrze Krista, našeho Pána.
  Amen.

 •  
  sv. Jan de Brito

  7--sjb-1

  Svatý Jan de Brito se narodil v Lisabonu v roce 1647 ve šlechtické rodině. V 15 letech vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova a v 26 letech byl vysvěcen na kněze. V roce 1673 zahájil svou misionářskou činnost a od té doby chtěl dosáhnout svého životního cíle: zemřít v Indii při hlásání evangelia. V lednu 1693 byl po těžkých útrapách zatčen a umučen. Papež Pius XII. ho svatořečil 22. června 1947. Jeho svátek se shoduje se dnem jeho mučednické smrti, 4. únorem.

   

  Hůl a kříž

  Jako nenapodobitelný misionář v Indii s sebou tento jezuitský patron nosil hůl, která udávala rytmus jeho misie, a kříž, s nímž nadšeně obracel lidi ke křesťanství.

  7--sjb-editado

  Modlitba

  Pane,
  který jsi posiloval nepřemožitelnou stálostí
  mučedníka svatého Jana de Brito,
  aby hlásal víru mezi národy Indie,
  dej nám pro jeho zásluhy a na jeho přímluvu,
  abychom při slavení památky jeho vítězství
  napodobovali příklad jeho víry.
  Skrze Krista, našeho Pána.
  Amen.

 •  
  bl. Joana Portugalská

  8--bjp-1

  Blahoslavená Joana Portugalská, dcera krále Alfonse V., se narodila 6. února 1452. Ve věku 20 let, poté co odmítla několik královských nápadníků a rozhodla se být pouze „chotí“ Ježíše Krista, odešla do kláštera v Odivelas, odkud se přestěhovala do kláštera Ježíšova v Aveiru. V klášteře se věnovala pokání a pomoci méně majetným. Zemřela ve věku 38 let 12. května 1490, v den se slaví její liturgická památka. V roce 1693 ji blahořečil papež Inocenc XII.

   

  Královská koruna a trnová koruna

  Dcera portugalského krále D. Alfonse V. má korunu, která je znamením její královské identity, ale trnová koruna poukazuje na její křesťanský život, protože se od dětství snažila praktikovat odpoutanost od vznešenosti dvora a marností světa a udržovala hlubokou zbožnost a niterný život v upřímné oddanosti Kristovu utrpení a v nezištné dobročinnosti ve prospěch chudých.

  8--bjp-editado-e1654877921765-300x149

  Modlitba

  Bože nekonečně dobrotivý,
  který jsi uprostřed dvorských radovánek
  a lákadel světa
  posílil blahoslavenou Joanu Portugalskou
  ctností stálosti,
  dej, ať tví věrní překonávají svody pozemských statků
  a vždy usilují o poklady nebeské.
  Skrze Krista, našeho Pána.
  Amen.

 •  
  bl. João Fernandes

  9--bjf-1

  Blahoslavený João Fernandes se narodil v Lisabonu a byl jedním ze 73 misionářů, kteří v roce 1570 doprovázeli Ignáce z Azeveda v jeho misijním snu o evangelizaci Brazílie. Tehdy mu bylo 19 let a byl jezuitským novicem. Dne 15. července, krátce po jejich odjezdu do Brazílie (poblíž Kanárských ostrovů), byla loď, na které cestovali, napadena flotilou pěti hugenotských pirátských lodí, která je umučila. Pius IX. uznal toto mučednictví a 11. května 1854 potvrdil úctu k blahoslavenému Ignáci z Azeveda a jeho 39 společníkům a stanovil jejich památku na 17. července.

   

  Palmová ratolest

  Symbolem, kterým se tento svatý mučedník vyznačuje, je palma. Jezuita João Fernandes, člen skupiny misijních druhů svatého Ignáce z Azeveda, byl spolu s dalšími spolubratry umučen ve jménu křesťanské evangelizace.

  9--bjf-editado-300x290

  Modlitba

  Věčný a všemohoucí Bože,
  který jsi obdařil blahoslaveného mučedníka João Fernandese
  nepřemožitelnou stálostí ve víře,
  dej nám, abychom posilněni jeho slavným příkladem
  napodobovali zápal jeho lásky
  a měli podíl na jeho slávě v nebeské vlasti.
  Skrze Krista, našeho Pána.
  Amen.

 •  
  bl. Marie Klára od Dítěte Ježíše

  10--bmcmj-1

  Blahoslavená Marie Klára od Dítěte Ježíše se narodila 15. června 1843 ve šlechtické rodině. Ve 14 letech osiřela a v touze po řeholním životě zasvěceném Bohu a službě chudým vstoupila v roce 1867 k sestrám kapucínkám. V roce 1870 byla poslána do noviciátu ve Francii a o rok později, po návratu do Portugalska, založila novou řeholní kongregaci, kterou v roce 1876 schválil Svatý stolec. Zemřela 1. prosince 1899, což je i den její památky. Blahořečena byla 21. května 2011.

   

  Chléb a lampa

  Jako „sestra chudých“ blahoslavená Marie Klára celý život přinášela světlo a teplo. Stejně jako lampa, jeden ze znaků františkánských špitálních sester Neposkvrněného početí, je i chléb symbolem její dobročinnosti.

  10--bmcmj-editado-e1654873306880-300x185

  Modlitba

  Dobrý a všemohoucí Pane,
  který jsi dal zazářit své svatosti
  v prostém a pokorném životě
  blahoslavené Marie Kláry od Dítěte Ježíše,
  dej, ať i v nás zazáří jas tvého světla,
  abychom v duchu blahoslavenství
  konali skutky milosrdenství ve věrnosti svatému evangeliu.
  Skrze Krista, našeho Pána.
  Amen.

 •  
  bl. Pier Giorgio Frassati

  11--bjf-1

  Blahoslavený Pier Giorgio se narodil v rodině italských šlechticů 6. dubna 1901 v Turíně. Ve 12 letech vstoupil do jezuitské koleje, kde se začal zapojovat do Apoštolátu modlitby a Konference svatého Vincence de Paul. Vystudoval báňské inženýrství na turínské polytechnice. V roce 1920 se stal členem italské lidové strany. V roce 1922 vstoupil do třetího řádu svatého Dominika. V červnu 1925 mu byla diagnostikována fulminantní poliomyelitida, která byla příčinou jeho smrti 4. července, což je den jeho památky. Blahořečen byl 20. května 1990.

   

  Růženec

  Tento mladý světec vyzařoval vitalitu odpovídající jeho věku, ale jeho duchovní vyspělost byla vyšší. Růženec a úcta k Panně Marii posilovaly celou jeho existenci.

  11--bjf-editado-300x263

  Modlitba

  Otče,
  který jsi dal mladému Pieru Giorgiovi Frassatimu
  radost ze spojení s Kristem a z prožívání víry
  ve službě chudým a nemocným,
  dej, ať jsme i my jako on, čistí a svatí,
  a napodobujeme jeho velkorysost při šíření ducha evangelia ve společnosti.
  Skrze Krista, našeho Pána.
  Amen.

 •  
  bl. Marcel Callo

  12--bmc-1

  Blahoslavený Marcel Callo se narodil 6. prosince 1921 v Rennes (Francie). Několik let byl ministrantem a skautem. Po studiích začal pracovat jako tiskařský učeň a připojil se k YCW (Mladí katoličtí dělníci). V roce 1943 byl odveden na povinnou vojenskou službu do Německa, kde pokračoval v činnosti YCW, což vedlo k jeho zatčení gestapem v dubnu 1944. Zemřel 19. března 1945 v koncentračním táboře Mauthausen. Papež Jan Pavel II. ho 4. října 1987 blahořečil. Jeho památka se slaví 19. března.

   

  Skautský šátek

  Člen skautského hnutí, šátek je symbolem, který tento mladý muž nosil s láskou, a představuje jeho věrnost skautskému charismatu.

  12--bmc-editado-237x300

  Modlitba

  Pane, náš Bože,
  ty, který jsi dal mladému Marcelu Callovi, svému mučedníkovi,
  horlivost apoštola mezi dělníky
  i v koncentračních táborech,
  na jeho přímluvu nám daruj stejné nadšení
  a odvahu svědčit o naší víře.
  Skrze Krista, našeho Pána.
  Amen.

 •  
  bl. Chiara Badano

  13--bcl-1

  Blahoslavená Chiara Badano se narodila 29. října 1971 v Savoně (severní Itálie). Ve třetím ročníku školy (1980) se seznámila s Hnutím fokoláre, ale přibližně ve stejné době – v roce 1988 – se u ní objevily první příznaky nemoci, která byla diagnostikována jako nádor kostí v posledním stadiu. Během následující léčby začala žít v intenzivním spojení s Ježíšem. Dne 13. května 1990 požádala o přerušení léčby, aby se mohla vrátit domů, kde 7. října 1990 zemřela. Blahořečena byla 25. září 2010. Její památka se slaví 29. října.

   

  Tenisová raketa a stuha

  Chiara se nevyhýbala výzvám, jako je například provozování náročného sportu, jakým je tenis. Největší výzvou pro ni však byla rakovina – symbolizovaná stužkou –, kterou snášela s láskou a nakažlivým úsměvem.

  13--bcl-editado-1-300x269

  Modlitba

  Otče nesmírné dobroty,
  který jsi pro zásluhy svého Syna a dar Ducha svatého
  vybavil blahoslavenou Chiaru Badano vroucí láskou,
  přetvoř našeho ducha, abychom i my
  podle jejího příkladu dokázali vždy naplňovat tvou svatou vůli
  s pevnou důvěrou.
  Skrze Krista, našeho Pána.
  Amen.

 •  
  bl. Carlo Acutis

  14--bca-1

  Blahoslavený Carlo Acutis se narodil 3. května 1991. Již od útlého věku projevoval velké nadání pro práci s počítačem, které využíval ve službě druhým a při šíření křesťanského formačního materiálu, jako je například výklad eucharistických zázraků. V září 2006 se objevily první příznaky nemoci s diagnózou fulminantní leukémie. S naprostou důvěrou odevzdal Bohu i ten krátký čas, který mu zbýval. Zemřel 12. října 2006 a blahořečen byl 10. října 2020. Jeho památka se slaví 12. října.

   

  Počítačová klávesnice

  Počítačový génius Carlo učinil z počítače nástroj ve službě Bohu a z internetu prostředek evangelizace, šířící jeho lásku k Eucharistii.

  14--bca-editado-e1654875378600-300x231

  Modlitba

  Pane, náš Bože,
  který jsi skrze život blahoslaveného Carla Acutise
  ukázal nezměrné bohatství Eucharistie
  a učinil ho příkladem pro mladé lidi
  a svědkem milosrdenství pro chudé,
  dej nám na jeho přímluvu,
  abychom žili vždy ve spojení s Tebou a poznávali Tě
  v bratřích a sestrách, které potkáváme na cestě.
  Skrze Krista, našeho Pána.
  Amen.

 

Diecézní patroni

Příprava Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023 je svěřena také diecézním patronům. Každá diecéze si tak vybrala světce, kteří jsou pro její konkrétní poměry směrodatní a kteří svým příkladem a ochranou pomohou na cestě k Světovým dnům mládeže v Lisabonu 2023.