Růženec

Vážení přátelé,

cesta, která vede ke Světovým dnům mládeže, je naplněna množstvím snů, příprav a cílů, kterých je třeba dosáhnout. Stejně jako Maria odešla z Nazareta do Judska do Alžbětina domu, odcházíme i my za povoláním papeže Františka do léta 2023. S Marií neseme také Ježíše, který chce mnohé oslovit skrze nás. To nás přesvědčuje, že jen s Ježíšem a Marií dosáhneme cíle Světových dnů mládeže. Proto je modlitba růžence tak důležitá zvláště nyní.

Čtyři řady růžencových tajemství – radostné, tajemství světla, bolestné a slavné – jsou znaky duchovního života, cesty, kterou chceme jít s Ježíšem; od narození až po ohlášení Božího království, od darování života k slávě, které lze dosáhnout pouze skrze něj. Jsou znaky cesty, kterou chceme jít s Marií. Ta byla první, kdo ho následoval od Zvěstování ke Káně Galilejské, od Kány ke kříži a od kříže k dokonalé účasti na vzkříšení. Takové budou i Světové dny mládeže, od zvěstování k uskutečnění a od těžkostí k utěšení, které nám všem Bůh dává.

Ať je nám růženec průvodcem a motivací na cestě, kterou se vydáme!

Kráčím a modlím se s vámi,

+ Manuel Clemente


Zamyšlení k jednotlivým tajemstvím si můžete také stáhnout a vytisknout.


Tajemství slavná

„Kontemplace Kristovy tváře se nemůže zastavit u obrazu Pánova ukřižování. On vstal!“ Růženec toto vědomí zrozené z víry vždy vyjadřoval vyzváním věřících k překročení temnot umučení a k soustředěnému pohledu na Kristovu slávu ve vzkříšení a nanebevstoupení. Kontemplací Krista vzkříšeného křesťané znovu odhalují prameny vlastní víry (srov. 1 Kor 15,14) a opětovně prožívají nejen radost těch, kterým se Kristus zjevil – apoštolům, Magdaléně, emauzským učedníkům – ale také neméně intenzivní radost Mariinu z nového života oslaveného Syna.” (Jan Pavel II., apoštolský list Rosarium Virginis Mariae, 23)

Tajemství první – Ježíš, který z mrtvých vstal.

Prvního dne v týdnu časně ráno přišly (ženy) ke hrobu a nesly vonné oleje, které si připravily. Nalezly kámen od hrobu odvalený, a když vešly, tělo Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím byly v rozpacích, najednou u nich stáli dva muži v oslnivě bílém rouchu. Zmocnila se jich bázeň a sklopily oči k zemi. Muži jim řekli: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tady, byl vzkříšen. (Lk 24,1–6)

 • Modleme se, aby radost z Ježíšova zmrtvýchvstání zasáhla srdce každého člověka, hlavně těch, kteří jsou smutní, osamělí nebo bez smyslu života.

Tajemství druhé – Ježíš, který na nebe vstoupil.

Vyvedl je pak směrem k Betánii, zvedl ruce a požehnal jim. A zatímco jim žehnal, odloučil se od nich a vznášel se k nebi. Oni se mu poklonili a s velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma. Byli stále v chrámě a velebili Boha. (Lk 24,50–53)

 • Modleme se za biskupy, děkujme za to, že nám pomáhají žít s pohledem upřeným k nebi.

Tajemství třetí – Ježíš, který Ducha svatého seslal.

Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. (Sk 2,1–4)

 • Modleme se za ty, kdo se připravují na křest a biřmování.

Tajemství čtvrté – Ježíš, který Tě, Panno, do nebe vzal.

Říkám vám, bratři, toto: člověk jak je, nemůže mít účast v Božím království, ani člověk s tělem porušitelným nemůže mít účast v neporušitelnosti. Povím vám teď tajemnou pravdu: všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni. (Stane se to) rázem, v jediném okamžiku, na konečné zatroubení polnice. (Polnice) zazní, a mrtví vstanou s tělem neporušitelným, a my budeme proměněni. Toto tělo porušitelné musí totiž na sebe vzít neporušitelnost, a toto tělo smrtelné musí na sebe vzít nesmrtelnost. (1Kor 15,50–53)

 • Modleme se za všechny matky, ať inspirovány Pannou Marií dobře vychovávají své děti a ať je vždy vedou k našemu nebeskému Otci.

Tajemství páté – Ježíš, který Tě, v nebi korunoval.

Pak se objevilo na nebi veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy. (Zj 12,1)

 • Modleme se za naši zemi a za ty, kdo vládnou, aby nás vždy vedli uvědoměle a oddáni společnému dobru.

Tajemství radostná

„První sérií růžence jsou „radostná tajemství“, charakterizovaná radostí vyzařující z události vtělení, což je evidentní již od prvního tajemství, Zvěstování, kde se Gabrielovo pozdravení nazaretské Panny pojí s pozváním k mesiášské radosti: „Raduj se, Maria“. Do tohoto zvěstování ústí veškeré dějiny spásy a v určitém smyslu dokonce i samotné dějiny světa. […] Maria nás přivádí k odhalení tajemství křesťanské radosti, neboť nám připomíná, že křesťanství je především euangelion – „radostná zvěst“ –, která se soustřeďuje v osobě Kristově, vtěleném Slovu, jediném Spasiteli světa.“ (Jan Pavel II., apoštolský list Rosarium Virginis Mariae, 20)

Tajemství první – Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala.

V šestém měsíci byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. (Lk 1,26–31)

 • Modleme se za všechny těhotné ženy, aby ve světle „ano“, jež řekla Panna Maria, řekly „ano“ novému životu, který roste v jejich lůně.

Tajemství druhé – Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila.

V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně, Alžběta byla naplněna Duchem svatým. (Lk 1,39–41)

 • Modleme se za všechny páry, které nemohou mít děti, aby zcela svěřeni Bohu zakusily plodnost života a manželského svazku.

Tajemství třetí – Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila.

V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán. (Lk 2,8–11)

 • Modleme se za všechny nenarozené děti a za ukončení potratů ve světě.

Tajemství čtvrté – Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala.

Když nadešel den jejich očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli (Ježíše) do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: 'Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!' Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata. (Lk 2,22–24)

 • Modleme se za ty, kdo se připravují na první svaté přijímání, aby Ježíše jako živé svatostánky přinášeli těm, které na své cestě potkají.

Tajemství páté – Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla.

Jeho rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo dvanáct let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dni a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali. V domnění, že je ve skupině (poutníků), ušli den cesty; (teprve potom) ho hledali mezi příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. (Lk 2,41–47)

 • V tomto tajemství se modleme za všechny migranty a uprchlíky, aby se cítili přijati, našli útočiště a pocítili, že jsou velmi milováni Bohem.

Tajemství bolestná

„Evangelia přikládají velký význam tajemstvím Kristova utrpení. Křesťanská zbožnost se odjakživa, zvláště v době postní, zastavuje u jednotlivých momentů Kristova umučení v pobožnosti křížové cesty, neboť zde tuší vrchol zjevení lásky a pramen naší spásy. Růženec vyjímá některé okamžiky z Ježíšova utrpení a přivádí modlící se osobu, aby na ně upřela zrak svého srdce a znovu je prožívala. […] Bolestná tajemství přivádějí věřící ke znovuprožívání Ježíšovy smrti. Staví nás pod kříž po Mariině boku, abychom spolu s ní pronikli do hlubin Boží lásky k člověku a v plnosti pocítili její přetvářející sílu.“ (Jan Pavel II., apoštolský list Rosarium Virginis Mariae, 22)

Tajemství první – Ježíš, který se pro nás krví potil.

Potom s nimi šel Ježíš na venkovský dvorec zvaný Getsemany a řekl učedníkům: „Poseďte tady, zatímco se půjdu tamhle pomodlit.“ Petra a dva Zebedeovy syny vzal s sebou. Pak se ho zmocnil smutek a úzkost. Řekl jim: „Má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou!“ (Mt 26,36–38)

 • Modleme se za ty, kteří jsou osamělí, aby nám náš Pán pomáhal dělat jim společnost a být obrazem jeho přítomnosti v jejich životech.

Tajemství druhé – Ježíš, který byl pro nás bičován.

Pilát jim řekl: „Co tedy mám udělat s Ježíšem, zvaným Mesiáš?“ Všichni volali: „Na kříž s ním!“ On však namítl: „Ale co udělal špatného?“ Oni však křičeli ještě víc: „Na kříž s ním!“ Pilát viděl, že tím ničeho nedosáhl, ba naopak, že bouře stále vzrůstá. Dal si tedy přinést vodu, před očima lidu si umyl ruce a řekl: „Nemám vinu na krvi tohoto člověka. To je vaše věc.“ Všechen lid odpověděl: „Jeho krev ať padne na nás a na naše děti!“ Tu jim propustil Barabáše, Ježíše pak dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. (Mt 27,22–26)

 • Modleme se za všechny křesťany, kteří jsou pronásledováni a je jim bráněno žít svoji víru, aby byla respektována jejich svoboda a aby zůstali pevní v Bohu, který je nikdy neopouští.

Tajemství třetí – Ježíš, který byl pro nás trním korunován.

A upletli korunu z trní, vsadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali rákosovou hůl, klekali před ním a posmívali se mu: „Buď zdráv, židovský králi!“ (Mt 27,29)

 • Modleme se za všechny zasvěcené osoby, aby jejich povolání bylo ve světě zářivým znamením Božího království.

Tajemství čtvrté – Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.

Vojáci tedy vzali Ježíše. On sám si nesl kříž a šel na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. (Jan 19,16b–17)

 • Modleme se za nemocné, aby se na své cestě bolesti přimknuli k našemu Pánu a pocítili jeho sílu a podporu v utrpení.

Tajemství páté – Ježíš, který byl pro nás ukřižován.

Když Ježíš přijal ocet, řekl: „Dokonáno je!“ Pak sklonil hlavu a skonal. (Jan 19,30)

 • Modleme se za všechny oběti pandemie koronaviru a za jejich rodiny, aby nalezly světlo věčného života v ukřižovaném Kristu.

Tajemství světla

„Přecházíme-li v kontemplaci od dětství a života v Nazaretě k veřejnému Ježíšovu životu, setkáváme se s tajemstvími, která můžeme nazvat „tajemstvími světla“. Ve skutečnosti je světlem celé Kristovo tajemství. On je „světlo světa“ (Jan 8,12). Tento rozměr se však stává obzvláště výrazným v letech veřejného života, kdy Ježíš ohlašuje evangelium Božího království. […] V těchto tajemstvích zůstává Mariina přítomnost v pozadí, kromě zázraku v Káně. […] Avšak její role v Káně určitým způsobem celé Kristovo působení provází. Zjevení při křtu v Jordáně pocházející přímo od Otce, jehož ozvěna zazněla prostřednictvím Jana Křtitele, promlouvá Mariinými ústy v Káně a stává se významnou mateřskou radou adresovanou církvi všech věků: „Udělejte všechno, co vám řekne“ (Jan 2,5).“ (Jan Pavel II., apoštolský list Rosarium Virginis Mariae, 21)

Tajemství první – Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.

Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe, Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“ (Lk 3,21–22)

 • Modleme se za ty, kdo se připravují na přijetí křtu, a za všechny katechety.

Tajemství druhé – Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.

Třetí den byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: „Už nemají víno.“ Ježíš jí odpověděl: „Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina.“ Jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ (Jan 2,1–5)

 • Modleme se za všechny páry, které se připravují na svátost manželství, aby jejich společný život byl plný radosti, kterou přináší víno proměněné Ježíšem.

Tajemství třetí – Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.

Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“ (Mk 1,14–15)

 • Modleme se za bohoslovce, jáhny a kněze, aby svědectví jejich povolání bylo zvěstováním Božího království a stálou výzvou k obrácení.

Tajemství čtvrté – Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu.

Po šesti dnech vzal Ježíš s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. (Mt 17,1–2)

 • Modleme se za všechny vězně, aby pocítili povolání začít nový život, změněni setkáním s milosrdnou Boží láskou.

Tajemství páté – Ježíš, který ustanovil Eucharistii.

Potom vzal chléb, vzdal díky, lámal ho a dával jim se slovy: „To je mé tělo, které se za vás vydává. To konejte na mou památku!“ Stejně tak vzal i kalich, když bylo po večeři, a řekl: „Tento kalich je nová smlouva (zpečetěná) mou krví, která se za vás prolévá. (Lk 22,19–20)

 • Modleme se za všechny, kdo se podílejí na slavení Eucharistie a slouží při ní, aby společenství Těla Páně – církve – tvořilo jedno tělo a žilo jedním srdcem a jednou duší.

Závěrečná modlitba:

Modlitba světových dnů mládeže v Lisabonu 2023

Panno Maria, která jsi vstala
a spěšně ses vydala do hor za Alžbětou,
veď i nás vstříc těm, kteří nás očekávají,
abychom jim předali živé evangelium:
Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána!
 
Vyrazíme rychle, bez rozptylování a zdržování,
připravení a plní radosti.
Půjdeme pokojně,
protože ti, kdo mají Krista, mají pokoj
a konání dobra je nejlepší způsob života.
 
Panno Maria, pomáhej nám,
ať se nám tento Světový den mládeže
stane společnou oslavou Krista,
kterého vítáme ve svých srdcích,
jako jsi to kdysi udělala Ty.
Ať se nám toto setkání
stane časem svědectví a sdílení,
bratrství a díkůvzdání,
ať jsme stále otevřeni jedni pro druhé.
 
S Tebou chceme pokračovat na cestě setkávání,
aby se celý svět shromáždil
v bratrství, spravedlnosti a míru.
Pomoz nám, Panno Maria, přinášet Krista všem
ve jménu Otce, v lásce Ducha Svatého!
 
Amen.