Lisabon 2023

              

Celosvětového setkání v Portugalsku se zúčastnilo více než 3000 mladých z České republiky. Předprogram probíhal v diecézi Porto, kde 1700 mladých strávilo dny v místních farnostech i ve městě. Byl to prostor pro setkání s místní kulturou a k vzájemnému obohacení.

V samotném Lisabonu byl přichystán bohatý mezinárodní program. Dopoledne bylo věnováno katechezím Rise Up! a mši svaté po národních skupinách. Odpoledne probíhal Festival mladých s velkým množstvím programů. Největší událostí byly příjezd papeže, křížová cesta a závěrečná pouť do Parku Tejo, které se zúčastnilo 1,5 milionu lidí z celého světa.

Datum: 26.–31. 7. 2023 (předprogram v Portu), 1.–6. 8. 2023 (SDM Lisabon)

Motto: „Maria se vydala na cestu a spěchala." (Lk 1,39)

Hymna: Důvěřuj (Há Pressa no Ar)

 

Promo video:

 

YouTube kanál, Promluvy papeže Františka, Záznamy z ČNC, Záznamy TV Noe

 •  

  Téma a Logo

  „Maria se vydala na cestu a spěchala“ (Lk 1,39) je biblický citát, který papež František zvolil jako motto Světového dne mládeže, který se bude poprvé konat v portugalském hlavním městě Lisabonu. Biblická věta (citát z Lukášova evangelia) otevírá vyprávění o Navštívení (Mariině návštěvě u sestřenice Alžběty), biblické epizodě následující po Zvěstování (andělově oznámení Marii, že bude matkou Božího Syna, což bylo tématem posledních Světových dnů mládeže v Panamě).

  Během rozhovoru anděl Marii také sdělí, že její starší sestřenice, považovaná za neplodnou, je těhotná. Poté, co andělovi potvrdí: „Hle, služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1,38), vydává se Maria na cestu do Ain Karim, vesnice nedaleko Jeruzaléma, kde žila Alžběta a očekávala narození Jana, který se měl stát svatým Janem Křtitelem. Maria z Nazareta je velkou postavou křesťanského putování. Učí nás říkat Bohu ano. Byla protagonistkou posledního ročníku Světových dnů mládeže a bude jí znovu i v Lisabonu.

  V biblické epizodě Navštívení představuje úkon povstání Marii jako ženu lásky a zároveň jako ženu misionářku. Odchod ve spěchu představuje postoj popsaný v poselství papeže Františka pro Světové dny mládeže v Lisabonu 2023: „kéž je evangelizace mladých lidí aktivní a misionářská, neboť tak poznají a dosvědčí přítomnost živého Krista“.

  Zvláště mladé lidi oslovil a vyzval je, aby byli odvážnými misionáři, následující slova napsal papež v apoštolské exhortaci Christus Vivit:  „Kam nás posílá Ježíš? Neexistují žádné hranice, žádná omezení: posílá nás všude. Evangelium je pro všechny, nejen pro některé“ (CV 177).

  Logo

  Logo Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023, inspirované tématem „Maria se vydala na cestu a spěchala“ (Lk 1,39), má jako hlavní prvek kříž. Ten protíná cesta, na níž vystupuje Duch svatý. Je to pozvání pro mladé lidi, aby nezůstali stát na místě, a žádost, aby se stali hlavními postavami při budování spravedlivějšího a bratrštějšího světa, vysvětluje autorka, mladá portugalská designérka Beatriz Roque Antunes. Barvy (zelená, červená a žlutá) připomínají portugalskou vlajku.

                  

  Křesťanský kříž, znamení nekonečné Boží lásky k lidstvu, je hlavním prvkem, z něhož se vše rodí. Žlutou barvou je vyvedena cesta. Úryvek z Navštívení je tématem Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023 a odhaluje nám, že Maria byla připravena žít podle Boží vůle a byla k dispozici, aby posloužila Alžbětě. Tento pohyb podtrhuje výzvu adresovanou mladým lidem, aby obnovili svou „vnitřní sílu, své sny, nadšení, naději a vděčnost“ (Christus Vivit, 20). Vedle cesty se nachází také tvar, který evokuje Ducha svatého. Modlitba růžence oslavuje spiritualitu Portugalců v jejich úctě k Panně Marii Fatimské. Ten je umístěn na cestě, aby připomínal poutní zážitek, který je v Portugalsku tak pozoruhodný. Maria je zobrazena jako mladá dívka, aby představovala postavu z evangelia svatého Lukáše (Lk 1,39) a umožnila podobnost s nejmladšími. Kresba vyjadřuje mladistvost jejího věku, charakteristickou pro někoho, kdo ještě nebyl matkou, ale kdo v sobě nosí světlo světa. Tato postava je mírně nakloněná, aby ukázala nucený postoj Panny Marie.

 •  

  Patroni

  Příprava každého Světového dne mládeže, jeho realizace a dynamika, která je vtisknuta setkání mladých lidí z celého světa s papežem, je svěřena patronům, tedy světcům nebo blahoslaveným.

  Pro Světové dny mládeže v Lisabonu 2023 navrhl místní organizační výbor 13 patronů, žen, mužů a mladých lidí, kteří – jak potvrzuje kardinál patriarcha – „ukázali, že život v Kristu naplňuje a zachraňuje mládež všech dob“. Tito patroni, kteří se narodili ve městě pořádajícím Světové dny mládeže nebo pocházejí z jiných zemí, jsou vzory pro mladé lidi.

  •  
   sv. Jan Pavel II.

   2--sjpii-1

   Svatý Jan Pavel II. (Karol Wojtyla) se narodil 18. května 1920 ve Wadowicích (Polsko). Jeho povolání ke kněžství dozrálo během druhé světové války a v listopadu 1946 byl vysvěcen na kněze. Dne 16. října 1978 byl ve věku 56 let zvolen papežem. Během svého pontifikátu navštívil 129 zemí a v roce 1984 vyhlásil Světový den mládeže (SDM). Zemřel 2. dubna 2005 a za svatého byl prohlášen 27. dubna 2014. Jeho svátek se slaví 22. října.

   Berla

   Jedna z biskupských insignií, symbolizující úřad Dobrého pastýře, který střeží a s péčí doprovází stádo, jež mu svěřil Duch svatý. Berla papeže Jana Pavla II. byla rozpoznatelná zejména podle nápadného kříže.

   2--sjpii-editado

   Modlitba

   Bože, bohatý milosrdenstvím,
   který jsi postavil papeže Jana Pavla II. do čela své církve,
   dej, ať podle jeho učení
   s důvěrou otevíráme svá srdce spasitelné milosti Krista,
   jediného Spasitele světa, který žije a kraluje na věky věků.
   Amen.

  •  
   sv. Jan Bosco

   3--sjb-1

   Svatý Jan Bosco se narodil v roce 1815 v Castelnuovo d’Asti v severní Itálii. V roce 1841 byl vysvěcen na kněze a začal sloužit ve městě Turín. Právě tam se při svých každodenních kontaktech se sirotky a opuštěnou mládeží rozhodl založit Oratoř svatého Františka Saleského. Zemřel v roce 1888 a zanechal po sobě rozsáhlé dílo: salesiánskou rodinu rozšířenou po všech kontinentech. Za svatého byl prohlášen 1. dubna 1934. Jeho svátek se slaví 31. ledna.

   Kniha

   Symbol výchovy a formace mladých lidí, představuje jedno ze základních poslání, kterým se vyznačoval apoštolát tohoto světce.

   3--sjb-editado-e1654876336667-300x119

   Modlitba

   Pane, náš Bože,
   který jsi skrze svatého Jana Boska
   dal své církvi otce a mládeži učitele,
   dej, abychom se inspirováni stejnou láskou
   věnovali tvé službě pro spásu lidstva.
   Skrze Krista, našeho Pána.
   Amen.

  •  
   sv. Vincenc ze Zaragozy

   4--sv-1

   Svatý Vincenc se narodil v Huesce, hlavním městě provincie Aragonie, v křesťanské a významné rodině římské říše. Pod vedením Valeria, biskupa města Zaragozy, byl přijat do jáhenské služby v jeho diecézi. Na počátku 4. století – kolem roku 303 – byl při novém pronásledování křesťanů zatčen. Zemřel ve vězení jako oběť mučení. Svatý Vincenc je patronem města Lisabonu a jeho svátek se slaví 22. ledna.

   Loď a vrány

   Atributy spojené s legendou o vránách svatého Vincence. Loď převážela jeho ostatky do Lisabonu a havrani označovali místo jeho původního pohřbu a doprovázeli plavidlo při jejich převozu.

   4--sv-editado

   Modlitba

   Věčný a všemohoucí Bože,
   vlej nám svého Ducha,
   aby byla naše srdce posilována láskou,
   která pomohla svatému Vincenci
   podstoupit mučednickou smrt.
   Skrze Krista, našeho Pána.
   Amen.

  •  
   sv. Antonín Paduánský

   5--sa-1

   Svatý Antonín se narodil v Lisabonu v roce 1195. Ještě jako mladík zde vstoupil do kláštera augustiniánů kanovníků. V roce 1220 přešel do františkánského kláštera v Coimbře. V roce 1221 se zúčastnil generální kapituly v Assisi, kde se setkal s Františkem z Assisi. Tento vynikající kazatel zemřel 13. června 1231, a v den tedy slavíme jeho liturgickou památku. Byl pohřben v Padově. Necelý rok po své smrti byl papežem Řehořem IX. svatořečen.

   Lilie

   Představuje životní styl tohoto světce: symbol čistoty a odolnosti vůči pokušením, což jsou vlastnosti, které utvářely život tohoto oblíbeného portugalského světce.

   5--sa-editado

   Modlitba

   Všemohoucí a věčný Bože,
   který jsi v osobě svatého Antonína daroval svému lidu
   vynikajícího hlasatele evangelia
   a mocného přímluvce u Tebe,
   dej, abychom s jeho pomocí
   věrně následovali učení křesťanského života
   a zasloužili si Tvou ochranu tváří v tvář všem protivenstvím.
   Skrze Krista, našeho Pána.
   Amen.

  •  
   sv. Bartoloměj z Bragy

   6--sbm-1

   Svatý Bartoloměj se narodil v Lisabonu v roce 1514 a ve 14 letech zde vstoupil do dominikánského řádu. Na biskupa byl vysvěcen v roce 1559 a téhož roku obdržel pallium arcibiskupa v Braze. Zúčastnil se třetí a poslední fáze tridentského koncilu (1562–1563). Zemřel 16. července 1590, lidmi uznávaný a oceňovaný jako „svatý arcibiskup, otec chudých a nemocných“. V roce 2019 byl papežem Františkem svatořečen. Jeho svátek se slaví 18. července.

   Sandál

   Arcibiskup, který v 16. století putoval po území arcidiecéze Braga, tak činil na mule nebo pěšky, proto je sandál symbolem oddanosti jeho lidu a předmětem úcty.

   6--sbm-editado-e1654877324462-300x150

   Modlitba

   Pane,
   který jsi obdaroval svatého Bartoloměje
   velkou apoštolskou láskou,
   ochraňuj vždy svou církev,
   abychom jako on i my byli stateční ve svém duchovním životě,
   vždy horliví ve tvé lásce.
   Skrze Krista, našeho Pána.
   Amen.

  •  
   sv. Jan de Brito

   7--sjb-1

   Svatý Jan de Brito se narodil v Lisabonu v roce 1647 ve šlechtické rodině. V 15 letech vstoupil do Tovaryšstva Ježíšova a v 26 letech byl vysvěcen na kněze. V roce 1673 zahájil svou misionářskou činnost a od té doby chtěl dosáhnout svého životního cíle: zemřít v Indii při hlásání evangelia. V lednu 1693 byl po těžkých útrapách zatčen a umučen. Papež Pius XII. ho svatořečil 22. června 1947. Jeho svátek se shoduje se dnem jeho mučednické smrti, 4. únorem.

   Hůl a kříž

   Jako nenapodobitelný misionář v Indii s sebou tento jezuitský patron nosil hůl, která udávala rytmus jeho misie, a kříž, s nímž nadšeně obracel lidi ke křesťanství.

   7--sjb-editado

   Modlitba

   Pane,
   který jsi posiloval nepřemožitelnou stálostí
   mučedníka svatého Jana de Brito,
   aby hlásal víru mezi národy Indie,
   dej nám pro jeho zásluhy a na jeho přímluvu,
   abychom při slavení památky jeho vítězství
   napodobovali příklad jeho víry.
   Skrze Krista, našeho Pána.
   Amen.

  •  
   bl. Joana Portugalská

   8--bjp-1

   Blahoslavená Joana Portugalská, dcera krále Alfonse V., se narodila 6. února 1452. Ve věku 20 let, poté co odmítla několik královských nápadníků a rozhodla se být pouze „chotí“ Ježíše Krista, odešla do kláštera v Odivelas, odkud se přestěhovala do kláštera Ježíšova v Aveiru. V klášteře se věnovala pokání a pomoci méně majetným. Zemřela ve věku 38 let 12. května 1490, v den se slaví její liturgická památka. V roce 1693 ji blahořečil papež Inocenc XII.

   Královská koruna a trnová koruna

   Dcera portugalského krále D. Alfonse V. má korunu, která je znamením její královské identity, ale trnová koruna poukazuje na její křesťanský život, protože se od dětství snažila praktikovat odpoutanost od vznešenosti dvora a marností světa a udržovala hlubokou zbožnost a niterný život v upřímné oddanosti Kristovu utrpení a v nezištné dobročinnosti ve prospěch chudých.

   8--bjp-editado-e1654877921765-300x149

   Modlitba

   Bože nekonečně dobrotivý,
   který jsi uprostřed dvorských radovánek
   a lákadel světa
   posílil blahoslavenou Joanu Portugalskou
   ctností stálosti,
   dej, ať tví věrní překonávají svody pozemských statků
   a vždy usilují o poklady nebeské.
   Skrze Krista, našeho Pána.
   Amen.

  •  
   bl. João Fernandes

   9--bjf-1

   Blahoslavený João Fernandes se narodil v Lisabonu a byl jedním ze 73 misionářů, kteří v roce 1570 doprovázeli Ignáce z Azeveda v jeho misijním snu o evangelizaci Brazílie. Tehdy mu bylo 19 let a byl jezuitským novicem. Dne 15. července, krátce po jejich odjezdu do Brazílie (poblíž Kanárských ostrovů), byla loď, na které cestovali, napadena flotilou pěti hugenotských pirátských lodí, která je umučila. Pius IX. uznal toto mučednictví a 11. května 1854 potvrdil úctu k blahoslavenému Ignáci z Azeveda a jeho 39 společníkům a stanovil jejich památku na 17. července.

   Palmová ratolest

   Symbolem, kterým se tento svatý mučedník vyznačuje, je palma. Jezuita João Fernandes, člen skupiny misijních druhů svatého Ignáce z Azeveda, byl spolu s dalšími spolubratry umučen ve jménu křesťanské evangelizace.

   9--bjf-editado-300x290

   Modlitba

   Věčný a všemohoucí Bože,
   který jsi obdařil blahoslaveného mučedníka João Fernandese
   nepřemožitelnou stálostí ve víře,
   dej nám, abychom posilněni jeho slavným příkladem
   napodobovali zápal jeho lásky
   a měli podíl na jeho slávě v nebeské vlasti.
   Skrze Krista, našeho Pána.
   Amen.

  •  
   bl. Marie Klára od Dítěte Ježíše

   10--bmcmj-1

   Blahoslavená Marie Klára od Dítěte Ježíše se narodila 15. června 1843 ve šlechtické rodině. Ve 14 letech osiřela a v touze po řeholním životě zasvěceném Bohu a službě chudým vstoupila v roce 1867 k sestrám kapucínkám. V roce 1870 byla poslána do noviciátu ve Francii a o rok později, po návratu do Portugalska, založila novou řeholní kongregaci, kterou v roce 1876 schválil Svatý stolec. Zemřela 1. prosince 1899, což je i den její památky. Blahořečena byla 21. května 2011.

   Chléb a lampa

   Jako „sestra chudých“ blahoslavená Marie Klára celý život přinášela světlo a teplo. Stejně jako lampa, jeden ze znaků františkánských špitálních sester Neposkvrněného početí, je i chléb symbolem její dobročinnosti.

   10--bmcmj-editado-e1654873306880-300x185

   Modlitba

   Dobrý a všemohoucí Pane,
   který jsi dal zazářit své svatosti
   v prostém a pokorném životě
   blahoslavené Marie Kláry od Dítěte Ježíše,
   dej, ať i v nás zazáří jas tvého světla,
   abychom v duchu blahoslavenství
   konali skutky milosrdenství ve věrnosti svatému evangeliu.
   Skrze Krista, našeho Pána.
   Amen.

  •  
   bl. Pier Giorgio Frassati

   11--bjf-1

   Blahoslavený Pier Giorgio se narodil v rodině italských šlechticů 6. dubna 1901 v Turíně. Ve 12 letech vstoupil do jezuitské koleje, kde se začal zapojovat do Apoštolátu modlitby a Konference svatého Vincence de Paul. Vystudoval báňské inženýrství na turínské polytechnice. V roce 1920 se stal členem italské lidové strany. V roce 1922 vstoupil do třetího řádu svatého Dominika. V červnu 1925 mu byla diagnostikována fulminantní poliomyelitida, která byla příčinou jeho smrti 4. července, což je den jeho památky. Blahořečen byl 20. května 1990.

   Růženec

   Tento mladý světec vyzařoval vitalitu odpovídající jeho věku, ale jeho duchovní vyspělost byla vyšší. Růženec a úcta k Panně Marii posilovaly celou jeho existenci.

   11--bjf-editado-300x263

   Modlitba

   Otče,
   který jsi dal mladému Pieru Giorgiovi Frassatimu
   radost ze spojení s Kristem a z prožívání víry
   ve službě chudým a nemocným,
   dej, ať jsme i my jako on, čistí a svatí,
   a napodobujeme jeho velkorysost při šíření ducha evangelia ve společnosti.
   Skrze Krista, našeho Pána.
   Amen.

  •  
   bl. Marcel Callo

   12--bmc-1

   Blahoslavený Marcel Callo se narodil 6. prosince 1921 v Rennes (Francie). Několik let byl ministrantem a skautem. Po studiích začal pracovat jako tiskařský učeň a připojil se k YCW (Mladí katoličtí dělníci). V roce 1943 byl odveden na povinnou vojenskou službu do Německa, kde pokračoval v činnosti YCW, což vedlo k jeho zatčení gestapem v dubnu 1944. Zemřel 19. března 1945 v koncentračním táboře Mauthausen. Papež Jan Pavel II. ho 4. října 1987 blahořečil. Jeho památka se slaví 19. března.

   Skautský šátek

   Člen skautského hnutí, šátek je symbolem, který tento mladý muž nosil s láskou, a představuje jeho věrnost skautskému charismatu.

   12--bmc-editado-237x300

   Modlitba

   Pane, náš Bože,
   ty, který jsi dal mladému Marcelu Callovi, svému mučedníkovi,
   horlivost apoštola mezi dělníky
   i v koncentračních táborech,
   na jeho přímluvu nám daruj stejné nadšení
   a odvahu svědčit o naší víře.
   Skrze Krista, našeho Pána.
   Amen.

  •  
   bl. Chiara Badano

   13--bcl-1

   Blahoslavená Chiara Badano se narodila 29. října 1971 v Savoně (severní Itálie). Ve třetím ročníku školy (1980) se seznámila s Hnutím fokoláre, ale přibližně ve stejné době – v roce 1988 – se u ní objevily první příznaky nemoci, která byla diagnostikována jako nádor kostí v posledním stadiu. Během následující léčby začala žít v intenzivním spojení s Ježíšem. Dne 13. května 1990 požádala o přerušení léčby, aby se mohla vrátit domů, kde 7. října 1990 zemřela. Blahořečena byla 25. září 2010. Její památka se slaví 29. října.

   Tenisová raketa a stuha

   Chiara se nevyhýbala výzvám, jako je například provozování náročného sportu, jakým je tenis. Největší výzvou pro ni však byla rakovina – symbolizovaná stužkou –, kterou snášela s láskou a nakažlivým úsměvem.

   13--bcl-editado-1-300x269

   Modlitba

   Otče nesmírné dobroty,
   který jsi pro zásluhy svého Syna a dar Ducha svatého
   vybavil blahoslavenou Chiaru Badano vroucí láskou,
   přetvoř našeho ducha, abychom i my
   podle jejího příkladu dokázali vždy naplňovat tvou svatou vůli
   s pevnou důvěrou.
   Skrze Krista, našeho Pána.
   Amen.

  •  
   bl. Carlo Acutis

   14--bca-1

   Blahoslavený Carlo Acutis se narodil 3. května 1991. Již od útlého věku projevoval velké nadání pro práci s počítačem, které využíval ve službě druhým a při šíření křesťanského formačního materiálu, jako je například výklad eucharistických zázraků. V září 2006 se objevily první příznaky nemoci s diagnózou fulminantní leukémie. S naprostou důvěrou odevzdal Bohu i ten krátký čas, který mu zbýval. Zemřel 12. října 2006 a blahořečen byl 10. října 2020. Jeho památka se slaví 12. října.

    

   Počítačová klávesnice

   Počítačový génius Carlo učinil z počítače nástroj ve službě Bohu a z internetu prostředek evangelizace, šířící jeho lásku k Eucharistii.

   14--bca-editado-e1654875378600-300x231

   Modlitba

   Pane, náš Bože,
   který jsi skrze život blahoslaveného Carla Acutise
   ukázal nezměrné bohatství Eucharistie
   a učinil ho příkladem pro mladé lidi
   a svědkem milosrdenství pro chudé,
   dej nám na jeho přímluvu,
   abychom žili vždy ve spojení s Tebou a poznávali Tě
   v bratřích a sestrách, které potkáváme na cestě.
   Skrze Krista, našeho Pána.
   Amen.

  Diecézní patroni

  Příprava Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023 je svěřena také diecézním patronům. Každá diecéze si tak vybrala světce, kteří jsou pro její konkrétní poměry směrodatní a kteří svým příkladem a ochranou pomohou na cestě k Světovým dnům mládeže v Lisabonu 2023.

 •  

  Příprava

  Modlitba

  Modlitba Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023 
   
  Panno Maria, která jsi vstala
  a spěšně ses vydala do hor za Alžbětou,
  veď i nás vstříc těm, kteří nás očekávají,
  abychom jim předali živé evangelium:
  Ježíše Krista, tvého Syna a našeho Pána!
   
  Vyrazíme rychle, bez rozptylování a zdržování,
  připravení a plní radosti.
  Půjdeme pokojně,
  protože ti, kdo mají Krista, mají pokoj
  a konání dobra je nejlepší způsob života.
   
  Panno Maria, pomáhej nám,
  ať se nám tento Světový den mládeže
  stane společnou oslavou Krista,
  kterého vítáme ve svých srdcích,
  jako jsi to kdysi udělala Ty.
  Ať se nám toto setkání
  stane časem svědectví a sdílení,
  bratrství a díkůvzdání,
  ať jsme stále otevřeni jedni pro druhé.
   
  S Tebou chceme pokračovat na cestě setkávání,
  aby se celý svět shromáždil
  v bratrství, spravedlnosti a míru.
  Pomoz nám, Panno Maria, přinášet Krista všem
  ve jménu Otce, v lásce Ducha Svatého!
   
  Amen.
   
  S církevním schválením vydala Sekce pro mládež České biskupské konference.

   

  Přípravné katecheze

  Videokatecheze otců biskupů

  Růženec

  Vážení přátelé,

  cesta, která vede ke Světovým dnům mládeže, je naplněna množstvím snů, příprav a cílů, kterých je třeba dosáhnout. Stejně jako Maria odešla z Nazareta do Judska do Alžbětina domu, odcházíme i my za povoláním papeže Františka do léta 2023. S Marií neseme také Ježíše, který chce mnohé oslovit skrze nás. To nás přesvědčuje, že jen s Ježíšem a Marií dosáhneme cíle Světových dnů mládeže. Proto je modlitba růžence tak důležitá zvláště nyní.

  Čtyři řady růžencových tajemství – radostné, tajemství světla, bolestné a slavné – jsou znaky duchovního života, cesty, kterou chceme jít s Ježíšem; od narození až po ohlášení Božího království, od darování života k slávě, které lze dosáhnout pouze skrze něj. Jsou znaky cesty, kterou chceme jít s Marií. Ta byla první, kdo ho následoval od Zvěstování ke Káně Galilejské, od Kány ke kříži a od kříže k dokonalé účasti na vzkříšení. Takové budou i Světové dny mládeže, od zvěstování k uskutečnění a od těžkostí k utěšení, které nám všem Bůh dává.

  Ať je nám růženec průvodcem a motivací na cestě, kterou se vydáme!

  Kráčím a modlím se s vámi,

  + Manuel Clemente


  Zamyšlení k jednotlivým tajemstvím si můžete také stáhnout a vytisknout.


  Tajemství slavná

  „Kontemplace Kristovy tváře se nemůže zastavit u obrazu Pánova ukřižování. On vstal!“ Růženec toto vědomí zrozené z víry vždy vyjadřoval vyzváním věřících k překročení temnot umučení a k soustředěnému pohledu na Kristovu slávu ve vzkříšení a nanebevstoupení. Kontemplací Krista vzkříšeného křesťané znovu odhalují prameny vlastní víry (srov. 1 Kor 15,14) a opětovně prožívají nejen radost těch, kterým se Kristus zjevil – apoštolům, Magdaléně, emauzským učedníkům – ale také neméně intenzivní radost Mariinu z nového života oslaveného Syna.” (Jan Pavel II., apoštolský list Rosarium Virginis Mariae, 23)

  Tajemství první – Ježíš, který z mrtvých vstal.

  Prvního dne v týdnu časně ráno přišly (ženy) ke hrobu a nesly vonné oleje, které si připravily. Nalezly kámen od hrobu odvalený, a když vešly, tělo Pána Ježíše nenašly. A jak nad tím byly v rozpacích, najednou u nich stáli dva muži v oslnivě bílém rouchu. Zmocnila se jich bázeň a sklopily oči k zemi. Muži jim řekli: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tady, byl vzkříšen. (Lk 24,1–6)

  • Modleme se, aby radost z Ježíšova zmrtvýchvstání zasáhla srdce každého člověka, hlavně těch, kteří jsou smutní, osamělí nebo bez smyslu života.

  Tajemství druhé – Ježíš, který na nebe vstoupil.

  Vyvedl je pak směrem k Betánii, zvedl ruce a požehnal jim. A zatímco jim žehnal, odloučil se od nich a vznášel se k nebi. Oni se mu poklonili a s velikou radostí se vrátili do Jeruzaléma. Byli stále v chrámě a velebili Boha. (Lk 24,50–53)

  • Modleme se za biskupy, děkujme za to, že nám pomáhají žít s pohledem upřeným k nebi.

  Tajemství třetí – Ježíš, který Ducha svatého seslal.

  Nastal den letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit cizími jazyky, jak jim Duch vnukal, aby promlouvali. (Sk 2,1–4)

  • Modleme se za ty, kdo se připravují na křest a biřmování.

  Tajemství čtvrté – Ježíš, který Tě, Panno, do nebe vzal.

  Říkám vám, bratři, toto: člověk jak je, nemůže mít účast v Božím království, ani člověk s tělem porušitelným nemůže mít účast v neporušitelnosti. Povím vám teď tajemnou pravdu: všichni nezemřeme, ale všichni budeme proměněni. (Stane se to) rázem, v jediném okamžiku, na konečné zatroubení polnice. (Polnice) zazní, a mrtví vstanou s tělem neporušitelným, a my budeme proměněni. Toto tělo porušitelné musí totiž na sebe vzít neporušitelnost, a toto tělo smrtelné musí na sebe vzít nesmrtelnost. (1Kor 15,50–53)

  • Modleme se za všechny matky, ať inspirovány Pannou Marií dobře vychovávají své děti a ať je vždy vedou k našemu nebeskému Otci.

  Tajemství páté – Ježíš, který Tě, v nebi korunoval.

  Pak se objevilo na nebi veliké znamení: žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou z dvanácti hvězd kolem hlavy. (Zj 12,1)

  • Modleme se za naši zemi a za ty, kdo vládnou, aby nás vždy vedli uvědoměle a oddáni společnému dobru.

  Tajemství radostná

  „První sérií růžence jsou „radostná tajemství“, charakterizovaná radostí vyzařující z události vtělení, což je evidentní již od prvního tajemství, Zvěstování, kde se Gabrielovo pozdravení nazaretské Panny pojí s pozváním k mesiášské radosti: „Raduj se, Maria“. Do tohoto zvěstování ústí veškeré dějiny spásy a v určitém smyslu dokonce i samotné dějiny světa. […] Maria nás přivádí k odhalení tajemství křesťanské radosti, neboť nám připomíná, že křesťanství je především euangelion – „radostná zvěst“ –, která se soustřeďuje v osobě Kristově, vtěleném Slovu, jediném Spasiteli světa.“ (Jan Pavel II., apoštolský list Rosarium Virginis Mariae, 20)

  Tajemství první – Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala.

  V šestém měsíci byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: „Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. (Lk 1,26–31)

  • Modleme se za všechny těhotné ženy, aby ve světle „ano“, jež řekla Panna Maria, řekly „ano“ novému životu, který roste v jejich lůně.

  Tajemství druhé – Ježíš, s kterým jsi Alžbětu navštívila.

  V těch dnech se Maria vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně, Alžběta byla naplněna Duchem svatým. (Lk 1,39–41)

  • Modleme se za všechny páry, které nemohou mít děti, aby zcela svěřeni Bohu zakusily plodnost života a manželského svazku.

  Tajemství třetí – Ježíš, kterého jsi v Betlémě porodila.

  V té krajině nocovali pod širým nebem pastýři a střídali se na hlídce u svého stáda. Najednou u nich stál anděl Páně a sláva Páně se kolem nich rozzářila a padla na ně veliká bázeň. Anděl jim řekl: „Nebojte se! Zvěstuji vám velikou radost, radost pro všechen lid: V městě Davidově se vám dnes narodil Spasitel – to je Kristus Pán. (Lk 2,8–11)

  • Modleme se za všechny nenarozené děti a za ukončení potratů ve světě.

  Tajemství čtvrté – Ježíš, kterého jsi v chrámě obětovala.

  Když nadešel den jejich očišťování podle Mojžíšova Zákona, přinesli (Ježíše) do Jeruzaléma, aby ho představili Pánu, jak je psáno v Zákoně Páně: 'Všechno prvorozené mužského rodu ať je zasvěceno Pánu!' Přitom chtěli také podat oběť, jak je to nařízeno v Zákoně Páně: pár hrdliček nebo dvě holoubata. (Lk 2,22–24)

  • Modleme se za ty, kdo se připravují na první svaté přijímání, aby Ježíše jako živé svatostánky přinášeli těm, které na své cestě potkají.

  Tajemství páté – Ježíš, kterého jsi v chrámě nalezla.

  Jeho rodiče putovali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo dvanáct let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dni a vraceli se domů, zůstal chlapec Ježíš v Jeruzalémě, a jeho rodiče to nezpozorovali. V domnění, že je ve skupině (poutníků), ušli den cesty; (teprve potom) ho hledali mezi příbuznými a známými. Když ho nenašli, vrátili se do Jeruzaléma a hledali ho. Po třech dnech ho našli v chrámě, jak sedí uprostřed učitelů, poslouchá je a dává jim otázky. Všichni, kdo ho slyšeli, žasli nad jeho chápavostí a nad jeho odpověďmi. (Lk 2,41–47)

  • V tomto tajemství se modleme za všechny migranty a uprchlíky, aby se cítili přijati, našli útočiště a pocítili, že jsou velmi milováni Bohem.

  Tajemství bolestná

  „Evangelia přikládají velký význam tajemstvím Kristova utrpení. Křesťanská zbožnost se odjakživa, zvláště v době postní, zastavuje u jednotlivých momentů Kristova umučení v pobožnosti křížové cesty, neboť zde tuší vrchol zjevení lásky a pramen naší spásy. Růženec vyjímá některé okamžiky z Ježíšova utrpení a přivádí modlící se osobu, aby na ně upřela zrak svého srdce a znovu je prožívala. […] Bolestná tajemství přivádějí věřící ke znovuprožívání Ježíšovy smrti. Staví nás pod kříž po Mariině boku, abychom spolu s ní pronikli do hlubin Boží lásky k člověku a v plnosti pocítili její přetvářející sílu.“ (Jan Pavel II., apoštolský list Rosarium Virginis Mariae, 22)

  Tajemství první – Ježíš, který se pro nás krví potil.

  Potom s nimi šel Ježíš na venkovský dvorec zvaný Getsemany a řekl učedníkům: „Poseďte tady, zatímco se půjdu tamhle pomodlit.“ Petra a dva Zebedeovy syny vzal s sebou. Pak se ho zmocnil smutek a úzkost. Řekl jim: „Má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou!“ (Mt 26,36–38)

  • Modleme se za ty, kteří jsou osamělí, aby nám náš Pán pomáhal dělat jim společnost a být obrazem jeho přítomnosti v jejich životech.

  Tajemství druhé – Ježíš, který byl pro nás bičován.

  Pilát jim řekl: „Co tedy mám udělat s Ježíšem, zvaným Mesiáš?“ Všichni volali: „Na kříž s ním!“ On však namítl: „Ale co udělal špatného?“ Oni však křičeli ještě víc: „Na kříž s ním!“ Pilát viděl, že tím ničeho nedosáhl, ba naopak, že bouře stále vzrůstá. Dal si tedy přinést vodu, před očima lidu si umyl ruce a řekl: „Nemám vinu na krvi tohoto člověka. To je vaše věc.“ Všechen lid odpověděl: „Jeho krev ať padne na nás a na naše děti!“ Tu jim propustil Barabáše, Ježíše pak dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. (Mt 27,22–26)

  • Modleme se za všechny křesťany, kteří jsou pronásledováni a je jim bráněno žít svoji víru, aby byla respektována jejich svoboda a aby zůstali pevní v Bohu, který je nikdy neopouští.

  Tajemství třetí – Ježíš, který byl pro nás trním korunován.

  A upletli korunu z trní, vsadili mu ji na hlavu, do pravé ruky mu dali rákosovou hůl, klekali před ním a posmívali se mu: „Buď zdráv, židovský králi!“ (Mt 27,29)

  • Modleme se za všechny zasvěcené osoby, aby jejich povolání bylo ve světě zářivým znamením Božího království.

  Tajemství čtvrté – Ježíš, který pro nás nesl těžký kříž.

  Vojáci tedy vzali Ježíše. On sám si nesl kříž a šel na místo zvané Lebka, hebrejsky Golgota. (Jan 19,16b–17)

  • Modleme se za nemocné, aby se na své cestě bolesti přimknuli k našemu Pánu a pocítili jeho sílu a podporu v utrpení.

  Tajemství páté – Ježíš, který byl pro nás ukřižován.

  Když Ježíš přijal ocet, řekl: „Dokonáno je!“ Pak sklonil hlavu a skonal. (Jan 19,30)

  • Modleme se za všechny oběti pandemie koronaviru a za jejich rodiny, aby nalezly světlo věčného života v ukřižovaném Kristu.

  Tajemství světla

  „Přecházíme-li v kontemplaci od dětství a života v Nazaretě k veřejnému Ježíšovu životu, setkáváme se s tajemstvími, která můžeme nazvat „tajemstvími světla“. Ve skutečnosti je světlem celé Kristovo tajemství. On je „světlo světa“ (Jan 8,12). Tento rozměr se však stává obzvláště výrazným v letech veřejného života, kdy Ježíš ohlašuje evangelium Božího království. […] V těchto tajemstvích zůstává Mariina přítomnost v pozadí, kromě zázraku v Káně. […] Avšak její role v Káně určitým způsobem celé Kristovo působení provází. Zjevení při křtu v Jordáně pocházející přímo od Otce, jehož ozvěna zazněla prostřednictvím Jana Křtitele, promlouvá Mariinými ústy v Káně a stává se významnou mateřskou radou adresovanou církvi všech věků: „Udělejte všechno, co vám řekne“ (Jan 2,5).“ (Jan Pavel II., apoštolský list Rosarium Virginis Mariae, 21)

  Tajemství první – Ježíš, který byl pokřtěn v Jordánu.

  Když se všechen lid dával pokřtít a když byl pokřtěn i Ježíš a modlil se, otevřelo se nebe, Duch svatý sestoupil na něj v tělesné podobě jako holubice a z nebe se ozval hlas: „Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!“ (Lk 3,21–22)

  • Modleme se za ty, kdo se připravují na přijetí křtu, a za všechny katechety.

  Tajemství druhé – Ježíš, který zjevil v Káně svou božskou moc.

  Třetí den byla svatba v galilejské Káně a byla tam Ježíšova matka. Na tu svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Došlo víno, a proto řekla matka Ježíšovi: „Už nemají víno.“ Ježíš jí odpověděl: „Co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla má hodina.“ Jeho matka řekla služebníkům: „Udělejte všechno, co vám řekne.“ (Jan 2,1–5)

  • Modleme se za všechny páry, které se připravují na svátost manželství, aby jejich společný život byl plný radosti, kterou přináší víno proměněné Ježíšem.

  Tajemství třetí – Ježíš, který hlásal Boží království a vyzýval k pokání.

  Když byl Jan (Křtitel) uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“ (Mk 1,14–15)

  • Modleme se za bohoslovce, jáhny a kněze, aby svědectví jejich povolání bylo zvěstováním Božího království a stálou výzvou k obrácení.

  Tajemství čtvrté – Ježíš, který na hoře Proměnění zjevil svou slávu.

  Po šesti dnech vzal Ježíš s sebou Petra, Jakuba a jeho bratra Jana a vyvedl je na vysokou horu, aby byli sami. A byl před nimi proměněn: jeho tvář zazářila jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. (Mt 17,1–2)

  • Modleme se za všechny vězně, aby pocítili povolání začít nový život, změněni setkáním s milosrdnou Boží láskou.

  Tajemství páté – Ježíš, který ustanovil Eucharistii.

  Potom vzal chléb, vzdal díky, lámal ho a dával jim se slovy: „To je mé tělo, které se za vás vydává. To konejte na mou památku!“ Stejně tak vzal i kalich, když bylo po večeři, a řekl: „Tento kalich je nová smlouva (zpečetěná) mou krví, která se za vás prolévá. (Lk 22,19–20)

  • Modleme se za všechny, kdo se podílejí na slavení Eucharistie a slouží při ní, aby společenství Těla Páně – církve – tvořilo jedno tělo a žilo jedním srdcem a jednou duší.
 •  

  Program

  Dny v diecézi Porto

  Na týden „Dnů v diecézích“ je připraven program, který se opírá o pět pilířů: přijetí, objevování, misie, kultura a vyslání.

  úterý 25. července

  • příjezd, registrace, ubytování ve farnostech

  středa, čtvrtek, pátek (26.–28. července)

  • příjezd, registrace (ve středu)
  • dopolední program ve farnostech
  • odpoledne široká nabídka programů po Portu
  • večer v rodinách

  sobota 29. července

  • dopoledne společná mše svatá – diecézní biskup D. Manuel da Silva Rodrigues Linda
  • odpoledne společný kulturní program

  neděle 30. července

  • mše svatá ve farnosti 
  • odpoledne s hostitelskou rodinou
  • závěrečný večírek

  pondělí 31. července

  • odjezd do Lisabonu

   

  SDM v Lisabonu

  pondělí 31. července

  úterý 1. srpna

  středa 2. srpna

  • 9:30 zahájení dopoledního programu v českém centru 

  • 10:00 katecheze na téma integrální ekologie (biskup Tomáš Holub)

  • 11:15 mše svatá (celebruje biskup Zdenek Wasserbauer, káže biskup Josef Nuzík)

  • odpoledne a večer Youth festival a City of Joy

  čtvrtek 3. srpna

  • 9:30 zahájení dopoledního programu v českém centru

  • 10:00 katecheze na téma sociální přátelství (biskup Martin David)

  • 11:15 mše svatá (celebruje biskup Jan Vokál, káže biskup Antonín Basler)

  • odpoledne a večer Youth festival a City of Joy
  • 17:45 – Příjezd a vítání papeže Františka, Youth festival a City of Joy

  pátek 4. srpna

  • 9:30 zahájení dopoledního programu v českém centru 

  • 10:00 katecheze na téma milosrdenství (biskup Pavel Konzbul) a adorace

  • 11:15 mše svatá (celebruje biskup Josef Nuzík, káže biskup Vlastimil Kročil)

  • 18:00 – Křížová cesta, Youth festival a City of Joy

  sobota 5. srpna

  • 7:30 (tichá) mše svatá- celebruje a káže Mons. Tomáš Holub
  • 10:30 mše svatá- celebruje a káže Mons. Jan Vokál, hudební doprovod AG schola z Kroměříže
  • pouť do parku Tejo, 20:45 – Večerní vigilie

  neděle 6. srpna

  • 9:00 – Slavnostní závěrečná mše svatá

  Události SDM

  • Světové dny mládeže nabízí širokou nabídku programů. Na společné programy (zahajovací mše svatá, příjezd svatého otce, křížová cesta) se sejdeme s poutníky z celého světa na jednom místě v Parque Eduardo VII.
  • Na závěrečný program poputujeme do Parque Tejo, kde prožijeme s papežem vigilii, přespíme pod širým nebem a budeme slavit závěrečnou mši svatou.
  • Od středy do pátku budou probíhat Youth festival a City of Joy.
   • Youth festival (Festival mladých) je široká nabídka kulturního a zábavného programu z celého světa. Veliké množství koncertů, přednášek, divadla, workshopů, sportu, ... Každý si může vybrat, co ho zajímá a potká se zde se zajímavými lidmi z celého světa.
   • Každý poutník může vyrazit do města pravé křesťanské radosti (City of Joy) do Jardim Vasco da Gama, kde bude příležitost ke svátosti smíření, duchovnímu rozhovoru, ztišení před Pánem v adoraci a také možnost hledání svého životního povolání. Součástí nabídky je totiž "veletrh" řeholí a setkání s těmi, kdo se vydali na cestu s Pánem v modlitbě a službě.
  • Dopolední program v českém centru nabídne mši svatou a katecheze v češtině. Katecheze si pro nás připraví naši otcové biskupové. Mladí čeští poutníci poté, posíleni tímto duchovním pokrmem, vyrazí vstříc poutníkům z celého světa.
 •  

  Město a země

  Lisabon

  Lisabon je úžasné město, které se odhaluje postupně, v každé čtvrti, v každé ulici. Je přátelský a bezpečný a zároveň starobylý a moderní. Jeho historická a kulturní nabídka je nepřeberná. Začněte katedrálou, pokračujte do historické čtvrti Alfama a na hrad, odkud se vám naskytnou pohádkové výhledy na město a řeku Tagus. Při procházce centrem čtvrti Baixa, při procházce podél řeky směrem k Alges můžeme vidět věž Belem a klášter Jeronimos, obě památky světového dědictví. Lidé, památky a kultura dělají z Lisabonu nezapomenutelné město!

  Více informací najdete na: www.visitlisboa.com

  Portugalsko

  Mírné podnebí, 3000 hodin slunečního svitu ročně a 850 km pláží omývaných Atlantským oceánem činí z Portugalska ideální destinaci pro všechna roční období, která je vzdálená jen několik hodin jízdy z každé evropské metropole. Portugalsko, které má nejstarší hranice v Evropě, se může pochlubit velkou rozmanitostí krajiny v nevelké vzdálenosti od sebe, mnoha volnočasovými aktivitami a jedinečným kulturním dědictvím, kde tradice a modernost tvoří harmonii. Kuchyně, dobrá vína a přívětivost Portugalců jsou neochvějnými znaky portugalské kulturní identity.

  Více informací najdete na: www.visitportugal.com

  Církev v Portugalsku

  Obyvatelé Portugalska jsou převážně katolíci a podle nejnovějších údajů se k nim hlásí přibližně 80 % občanů. Podle studie Centra Benedikta XVI. pro náboženství a společnost, která sloužila jako informační podklad pro biskupskou synodu o mladých lidech v katolické církvi v roce 2018, se ke katolické víře hlásí přibližně 53 % portugalské mládeže, což představuje vyšší číslo, než je evropský průměr. V Portugalsku je 21 diecézí a 4380 farností. Mezi mnoha oblíbenými portugalskými pobožnostmi je nejvýraznější úcta k Panně Marii Fatimské, která se vztahuje ke zjevení Panny Marie třem pastýřským dětem (Františkovi, Hyacintě a Lucii).

  •  

   Lisabonský patriarchát

   Lisabonský patriarchát má dlouhou historii. Jeho počátky sahají až do 4. století, kdy byl Potamius prvním zaznamenaným biskupem. Předchozí desetiletí odkrývají starobylou tradici, která vypráví o Verissimovi, Maximě a Julii, mučednících, kteří byli umučeni a popraveni Římany. V roce 1716 se lisabonská diecéze stala patriarchátem a od té doby lisabonský biskup také obdržel titul patriarchy, papež ho vždy jmenuje kardinálem a přijímá titul kardinál patriarcha.

   Současným lisabonským kardinálem patriarchou je D. Manuel Clemente, jmenovaný 18. května 2013. Ve funkci vystřídal D. José Policarpa, a stal se tak 17. lisabonským patriarchou. Kardinálem ho jmenoval papež František v Římě v únoru 2015. Pomocnými biskupy Lisabonu jsou D. Joaquim Mendes, D. Daniel Henriques a D. Américo Aguiar.

   Lisabonská diecéze s rozlohou přes 3000 km² zahrnuje 18 vikariátů a téměř 300 farností. Na severu je ohraničena vikariátem Nazaré-Alcobaça, na východě vikariátem Vila Franca de Xira-Azambuja a na jihu vikariáty přiléhajícími k severnímu břehu řeky Tejo, z nichž některé se nacházejí ve městě Lisabon. Diecézní kurie sídlí v klášteře São Vicente de Fora, který nechal postavit D. Afonso Henriques. Tento klášter byl po staletí významným kulturním centrem, kde studoval i svatý Antonín, jeden z patronů portugalského hlavního města.

   Svatí patroni

   Svatý Vincenc je hlavním patronem lisabonské arcidiecéze. Poté, co byl ve 4. století umučen ve Valencii, byly jeho ostatky přeneseny do Lisabonu a uloženy v katedrále. Svatého Vincence si církev připomíná 22. ledna.

   Svatý Antonín, jehož úcta je známější, je spolupatronem města. V Lisabonu je obzvláště uctíván a 13. červen se zde slaví také jako městský svátek. Lidové slavnosti na jeho počest začínají 12. dne tohoto měsíce Svatbou svatého Antonína.

   Misionářský duch

   Lisabon je v portugalské paměti stále městem, z něhož „v 15. a 16. století odcházel do neznámých zemí nespočet mladých lidí, včetně mnoha misionářů, aby se podělili o svou zkušenost s Ježíšem s jinými lidmi a národy“, zdůraznil papež František. Benedikt XVI. rovněž zdůraznil roli, kterou Portugalci sehráli při evangelizaci národů, a uvedl, že „slavné je místo, které si Portugalsko vydobylo mezi národy za službu prokázanou při šíření víry: v pěti částech světa existují místní církve, které vzešly z portugalské misie“. Existuje také nespočet příkladů misionářské svatosti, kterou Portugalsko nabídlo světu, například svatý Antonín z Lisabonu, svatý Jan de Brito a mnoho dalších.

  •  

   Portugalské diecéze

   Církev v Portugalsku zahrnuje 20 diecézí a Vojenský ordinariát Portugalska, který stojí mimo strukturu diecézí. Sedmnáct z nich hostilo Dny v diecézích: Algarve; Angra; Aveiro; Beja; Braga; Braganca-Miranda; Coimbra; Evora; Funchal; Guarda; Lamego; Leiria-Fatima; Portalegre-Castelo Branco; Porto; Viana do Castelo; Vila Real Viseu. Zbylé tři: Lisabon, Santarem a Setubal hostily samotné SDM.

    

   mapa_dioceses-ilhas_en-1024x1015

  •  

   Fatima

   Fatimská svatyně se nachází v diecézi Leiria-Fatima v centrální části Portugalska a každoročně přivítá miliony poutníků z celého světa. Váže se k prosbě Panny Marie, která se v roce 1917 zjevila v Cova da Iria třem pokorným pastýřským dětem: Lucii od Ježíše, Františkovi a Hyacintě Martovým. „Chci vám říci, že zde má být postavena kaple na mou počest. Jsem Paní růžence,“ řekla Panna Maria. Kaple byla postavena v roce 1919 na místě zjevení Panny Marie a od té doby se poutní místo stále rozrůstá v reakci na rostoucí počet poutníků, kteří je během roku navštěvují.

   Zjevení

   Příběh fatimských zjevení se datuje do roku 1916, kdy se třem pastýřským dětem zjevil anděl a požádal je, aby se modlily a obětovaly za hříšníky. Při třetím a posledním zjevení přinesl anděl kalich a hostii a vyzval mladé pastýře, aby přistoupili ke svatému přijímání. Tato zjevení jsou považována za přípravu na setkání s Pannou Marií.

   V roce 1917 se Panna Maria třem dětem zjevila šestkrát. Poprvé se tak stalo 13. května, podruhé 13. června a potřetí 13. července, v den, kdy bylo třem pastýřským dětem za přítomnosti tisíců lidí v Cova da Iria zjeveno fatimské tajemství. Ke čtvrtému zjevení došlo 19. srpna ve Valinhos, k pátému 13. září a k šestému 13. října. Zprávy byly shromážděny do knihy „Vzpomínky sestry Lucie“.

   Fatima a papežové

   Spojení mezi Fatimou a papeži začalo v roce 1929, kdy papež Pius XI. požehnal obraz Panny Marie Fatimské, určený pro portugalskou kolej v Římě. V roce 1942, u příležitosti 25 let od zjevení, poslal papež Pius XII. portugalskému lidu důležité rozhlasové poselství a v roce 1946 vyslal do svatyně kardinála Aloisiho Masellu, aby jeho jménem korunoval obraz Panny Marie Fatimské.

   První papežskou návštěvu Fatimy uskutečnil papež Pavel VI. v roce 1967. Na místo se vypravili také Jan Pavel II. a Benedikt XVI. a papež František, o nichž je známo, že s fatimskou svatyní navázali silné duchovní spojení. K uznání fatimské svatyně v celosvětovém měřítku přispěla návštěva papeže Jana Pavla II. na tomto místě v roce 1982 jako poděkování Panně Marii Fatimské rok poté, co byl postřelen. Jeho neochvějná oddanost ho přiměla k návratu o deset let později, v roce 1991. V roce 2000 navštívil polský papež Fatimu znovu kvůli blahořečení pastýřů Františka a Hyacinty Martových.

   V roce 2017 při návštěvě papeže Františka proběhla kanonizace pastýřů Františka a Hyacinty Martových, kteří jsou nyní uznáváni jako svatý František Marto a svatá Hyacinta Marto. Příklad svatosti malých dětí svědčí o autentickém projevu víry a oddanosti.

 •  

  Galerie

  výber-z-predprogramu-sdm-porto

  Výběr z předprogramu SDM, Porto

  31.7.2023
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116270_64fa29aef3b6a125355745_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116272_64fa29b0a5a5b231093366_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116271_64fa29af3b601422140555_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116272_64fa29b03d0fb362836870_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116271_64fa29af5a553248427118_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116271_64fa29af9601c178368364_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116271_64fa29af778b4850163620_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116277_64fa29b5c6dbf416462184_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116273_64fa29b157050980805124_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116272_64fa29b01bb3e863705881_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116272_64fa29b06155d678460002_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116272_64fa29b0839a8009684016_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116272_64fa29b0c56ae383843048_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116277_64fa29b54ef4a056586907_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116272_64fa29b0e7fe2011124789_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116273_64fa29b117092050530473_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116273_64fa29b137dbc518279201_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116273_64fa29b1e3fc6511408202_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116274_64fa29b21151d119281921_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116274_64fa29b29ced8325174871_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116274_64fa29b2c49bb906390677_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116276_64fa29b46519d748903560_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116275_64fa29b3db359970337323_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116275_64fa29b34794c809823348_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116275_64fa29b3bc041993129521_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116276_64fa29b409b28473283753_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116276_64fa29b428598856090869_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116276_64fa29b44701e252904403_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116278_64fa29b694cc5992466561_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116276_64fa29b487772723266834_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116276_64fa29b4a75bf852105688_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116277_64fa29b52cba4305737585_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116278_64fa29b6b3b40121019287_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116278_64fa29b66f3e4043206529_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116278_64fa29b64c5d2876094391_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116279_64fa29b7c0458081456645_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116278_64fa29b6d2981989415560_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116279_64fa29b702cba918637536_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116279_64fa29b746f74120070633_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116279_64fa29b723979252505040_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116279_64fa29b7e0e86274440564_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116280_64fa29b82c1e1404819547_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2513/768_1694116280_64fa29b80dfc5714232682_thumb.jpg

  Výběr fotografií z předprogramu Světových dní mládeže 2023, očima našich fotografů.

  prijezd-ucastniku-na-sdm-do-lisabonu

  Příjezd účastníků na SDM do Lisabonu

  31.7.2023
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2512/768_1694115930_64fa285a6d448347081988_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2512/768_1694115930_64fa285a8b2b3822465151_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2512/768_1694115930_64fa285aa37e6784826923_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2512/768_1694115930_64fa285abcdcb566466633_thumb.jpg

  Příjezd/přílet, registrace a ubytování účastníků SDM Lisabon 2023.

  uvodni-mse-svata-v-cnc-smd-lisabon-2023

  Úvodní mše svatá v ČNC, SMD Lisabon 2023

  31.7.2023
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2515/768_1694117077_64fa2cd50ebb6216772227_thumb.jpeg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2515/768_1694117076_64fa2cd4a703f841100023_thumb.jpeg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2515/768_1694117080_64fa2cd803df3454364932_thumb.jpeg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2515/768_1694117076_64fa2cd4c3e1a124178014_thumb.jpeg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2515/768_1694117076_64fa2cd4e4f36316642109_thumb.jpeg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2515/768_1694117077_64fa2cd589385082919617_thumb.jpeg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2515/768_1694117077_64fa2cd52e1b9801666004_thumb.jpeg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2515/768_1694117077_64fa2cd54a7ea058881984_thumb.jpeg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2515/768_1694117078_64fa2cd6b2e20811038261_thumb.jpeg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2515/768_1694117077_64fa2cd56a14f809330669_thumb.jpeg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2515/768_1694117078_64fa2cd63bced501737980_thumb.jpeg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2515/768_1694117079_64fa2cd766040126383578_thumb.jpeg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2515/768_1694117078_64fa2cd61ebc3859784046_thumb.jpeg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2515/768_1694117078_64fa2cd6d0e8c379117302_thumb.jpeg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2515/768_1694117080_64fa2cd840956213193857_thumb.jpeg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2515/768_1694117081_64fa2cd906851548248368_thumb.jpeg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2515/768_1694117080_64fa2cd81faf0146117820_thumb.jpeg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2515/768_1694117081_64fa2cd998dbf979528722_thumb.jpeg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2515/768_1694117080_64fa2cd8b970e765380722_thumb.jpeg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2515/768_1694117081_64fa2cd92789b320022460_thumb.jpeg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2515/768_1694117080_64fa2cd8d8f5d216590629_thumb.jpeg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2515/768_1694117081_64fa2cd943191650973135_thumb.jpeg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2515/768_1694117081_64fa2cd9612c9189604722_thumb.jpeg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2515/768_1694117082_64fa2cda3854a107321394_thumb.jpeg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2515/768_1694117081_64fa2cd9b505f499946969_thumb.jpeg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2515/768_1694117081_64fa2cd97cc57687492432_thumb.jpeg

  Foto: Klaudie Šimečková

  uterni-ceska-mse-v-cnc-sdm-lisabon-2023

  Úterní česká mše v ČNC, SDM Lisabon 2023

  1.8.2023
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2519/768_1694117383_64fa2e07d1b36664070538_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2519/768_1694117383_64fa2e07f19cd885546812_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2519/768_1694117384_64fa2e083ad01276544119_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2519/768_1694117384_64fa2e081dd93335345381_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2519/768_1694117384_64fa2e087c7b7745510527_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2519/768_1694117384_64fa2e08b60ca693825893_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2519/768_1694117385_64fa2e091bd72385512215_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2519/768_1694117384_64fa2e085a42f042318507_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2519/768_1694117384_64fa2e08995c5000144926_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2519/768_1694117384_64fa2e08d34dd900972610_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2519/768_1694117384_64fa2e08f13d8577445511_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2519/768_1694117385_64fa2e0993d8d987031094_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2519/768_1694117385_64fa2e09759c4890566202_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2519/768_1694117385_64fa2e093a252566382898_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2519/768_1694117385_64fa2e09af54f522038413_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2519/768_1694117385_64fa2e095770b108854048_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2519/768_1694117385_64fa2e09cf460781832664_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2519/768_1694117386_64fa2e0a12f3b313638067_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2519/768_1694117385_64fa2e09eb4ab459984610_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2519/768_1694117387_64fa2e0be080b297655200_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2519/768_1694117387_64fa2e0bc052c482068677_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2519/768_1694117388_64fa2e0c0a3a8690457814_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2519/768_1694117386_64fa2e0a8a8b2656837170_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2519/768_1694117386_64fa2e0aa57b2754856075_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2519/768_1694117386_64fa2e0ac2ffe481031224_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2519/768_1694117388_64fa2e0c2ec7b954091288_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2519/768_1694117387_64fa2e0b46f52065879233_thumb.jpg

  Foto: Sebastian Mira, Petr Hrabovský

  mezinarodni-zahajovaci-mse-svata-lisabon

  Mezinárodní zahajovací mše svatá, Lisabon

  1.8.2023
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2514/768_1694116681_64fa2b496904a622908808_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2514/768_1694116681_64fa2b491941a486237323_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2514/768_1694116681_64fa2b49b7fda736926053_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2514/768_1694116681_64fa2b494d8d4473394055_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2514/768_1694116684_64fa2b4ca5338635083723_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2514/768_1694116681_64fa2b498036b207707394_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2514/768_1694116683_64fa2b4b3f806208867096_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2514/768_1694116681_64fa2b49d3fa2370436931_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2514/768_1694116681_64fa2b49eee4d690290393_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2514/768_1694116683_64fa2b4b10be6614253970_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2514/768_1694116682_64fa2b4a883fe529805925_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2514/768_1694116682_64fa2b4a6e3d0575371814_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2514/768_1694116683_64fa2b4b2b644348887486_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2514/768_1694116684_64fa2b4c815f7074799268_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2514/768_1694116683_64fa2b4b6af51974690195_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2514/768_1694116683_64fa2b4b5670f017458850_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2514/768_1694116683_64fa2b4b819cf154930049_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2514/768_1694116684_64fa2b4c92432648487703_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2514/768_1694116683_64fa2b4b9ccbd554178479_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2514/768_1694116683_64fa2b4bb036c406343941_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2514/768_1694116684_64fa2b4cdd0ce165219525_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2514/768_1694116683_64fa2b4bccdd6812520235_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2514/768_1694116684_64fa2b4c4e27b511906229_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2514/768_1694116684_64fa2b4c68f95473913717_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2514/768_1694116684_64fa2b4cbfd6e246148025_thumb.jpg

  Foto: M. Bujnovský, V. Šupolová, K. Šimečková, J. Ptáčník

  stredecni-program-v-cnc-sdm-lisabon-2023

  Středeční program v ČNC, SDM Lisabon 2023

  2.8.2023
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118547_64fa329345650709525540_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118548_64fa329453a5f402904765_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118547_64fa329361790767345609_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118548_64fa32947386e506556046_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118547_64fa3293b8cdd708577063_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118547_64fa329381dd2915880677_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118547_64fa32939a192618559766_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118549_64fa3295373dc960439298_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118548_64fa3294b5011802190340_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118548_64fa32949659c651202822_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118548_64fa3294ca84b456585058_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118549_64fa329518734145585302_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118548_64fa3294eb5dc972900024_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118550_64fa32966ebe2311665523_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118549_64fa32957402e863560507_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118550_64fa32964d9e3977633005_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118549_64fa329553e7e124575014_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118549_64fa32958f803948901099_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118549_64fa3295ad922138801102_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118549_64fa3295cbb83776275224_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118549_64fa3295ecb41145618718_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118550_64fa3296162a7671203119_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118550_64fa329632f42706465866_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118551_64fa32973ba63885059541_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118550_64fa329689c17981160061_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118551_64fa3297034f5527617862_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118550_64fa3296a74a9086427288_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118551_64fa32971eaf1320534481_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118550_64fa3296c4b6f950818233_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118550_64fa3296e0f18182710132_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118552_64fa329867e41120262025_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118551_64fa3297e0408574154743_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118551_64fa3297730ba865999624_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118551_64fa32975d8ed365968080_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118551_64fa32978871a041243477_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118551_64fa3297a686d648548699_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2521/768_1694118551_64fa3297c2a29028400110_thumb.jpg

  Foto: Michael Bujnovský, Jiří Ptáčník, Klaudie Šimečková, Dominik Polanský

  výber-z-druheho-dne-sdm-lisabon-2023

  Výběr z druhého dne SDM Lisabon 2023

  2.8.2023
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2522/768_1694118770_64fa337206b71568201471_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2522/768_1694118769_64fa33712b721880084214_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2522/768_1694118770_64fa337293922646109358_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2522/768_1694118769_64fa3371b37e7352823805_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2522/768_1694118769_64fa3371cd548288088111_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2522/768_1694118769_64fa3371e039d126042372_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2522/768_1694118770_64fa33723e31f784306195_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2522/768_1694118770_64fa3372ce2ef079102380_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2522/768_1694118770_64fa33725cda8605907507_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2522/768_1694118771_64fa3373dce1f997785202_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2522/768_1694118770_64fa337277afb221188316_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2522/768_1694118770_64fa3372b1122703067347_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2522/768_1694118771_64fa3373bb918067494774_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2522/768_1694118771_64fa337348200408929625_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2522/768_1694118770_64fa3372e9c3d305259176_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2522/768_1694118771_64fa337312f91846450655_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2522/768_1694118771_64fa337331bac689090107_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2522/768_1694118773_64fa33754302b091299997_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2522/768_1694118771_64fa337363f3c656788379_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2522/768_1694118771_64fa337381e50216334774_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2522/768_1694118771_64fa33739f4ce652489458_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2522/768_1694118772_64fa337407c36832402513_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2522/768_1694118772_64fa337422e69555845841_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2522/768_1694118772_64fa3374f37a6095010713_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2522/768_1694118773_64fa337520f0e816442657_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2522/768_1694118772_64fa337442338427398841_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2522/768_1694118772_64fa337463bdf619036969_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2522/768_1694118773_64fa3375b9d60614954684_thumb.jpg

  ctvrtecni-program-v-cnc-sdm-lisabon-2023

  Čtvrteční program v ČNC, SDM Lisabon 2023

  3.8.2023
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119683_64fa3703b77a1049683546_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119683_64fa3703d0dcc028786042_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119685_64fa37050cee1294971719_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119683_64fa370384608681984680_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119683_64fa37039edcd896115553_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119683_64fa3703ea658373945781_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119684_64fa37042f379121840508_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119684_64fa37047bd91032632695_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119684_64fa37046299c024994016_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119684_64fa370412bef103476027_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119684_64fa370447ce4416219618_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119684_64fa3704e9da8137708166_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119685_64fa37056e88b645108731_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119686_64fa37062ae64895686972_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119686_64fa370612286377400837_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119685_64fa3705228ef764211131_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119685_64fa370538895199834177_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119685_64fa37055441c755065704_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119685_64fa3705ed3b7862291130_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119686_64fa37065fd86386755267_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119686_64fa37064651a290514071_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119688_64fa37084360c131308165_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119686_64fa370695f32361376135_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119686_64fa3706b0e62239224804_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119686_64fa3706794f6944876380_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119686_64fa3706cb907751790893_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119687_64fa3707078cc908410704_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119687_64fa37072779c036461195_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119687_64fa370779651114591723_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119686_64fa3706e4d94259380819_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119687_64fa37073e889648014146_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119687_64fa370794282691135940_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119687_64fa37075dffd504711646_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119687_64fa3707abbce143026359_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119688_64fa370813a8a272431445_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119687_64fa3707e6847226576137_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2523/768_1694119687_64fa3707c9bf0953897118_thumb.jpg

  -privitani-papeze-frantiska-sdm-lisabon-2023

  Přivítání papeže Františka, SDM Lisabon 2023

  3.8.2023
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119888_64fa37d07b035596312740_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119886_64fa37cea68bd310062037_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119886_64fa37ce69aa1801239409_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119887_64fa37cf81cd5699051735_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119888_64fa37d05cddd173707996_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119886_64fa37cec808a030135078_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119889_64fa37d151058362244716_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119886_64fa37cee95d5800988055_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119888_64fa37d02d7e4554756472_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119888_64fa37d00bc33202761734_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119888_64fa37d04a299177871794_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119888_64fa37d098a35932174069_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119888_64fa37d0d8483075501737_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119888_64fa37d0b5b6d059967628_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119889_64fa37d10c94f125251774_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119889_64fa37d1722b6158212600_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119890_64fa37d21bfed659970024_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119889_64fa37d12f9e1628701988_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119889_64fa37d1b1b90516193142_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119890_64fa37d259534196448270_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119889_64fa37d195edd593935768_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119889_64fa37d1f2b63217817694_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119891_64fa37d384967720057348_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119889_64fa37d1d4106289475761_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119891_64fa37d3085df186015782_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119890_64fa37d23c965057422087_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119891_64fa37d3430e4729421137_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119894_64fa37d6c3c93095688242_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119890_64fa37d2da3fb861250591_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119891_64fa37d3263a7381628390_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119893_64fa37d5095d4703395879_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119891_64fa37d35f6b7114353156_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119891_64fa37d3e77d1547467296_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119891_64fa37d3a2db2993319845_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119891_64fa37d3c5115402965367_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119892_64fa37d4dcbfb835337899_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119892_64fa37d4133b7161753678_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119892_64fa37d4bde95375849359_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119892_64fa37d49fcfe455054933_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119894_64fa37d637584902301320_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119893_64fa37d5b33b8616648125_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119893_64fa37d52ad06499648883_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119895_64fa37d76fbc0574368910_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2524/768_1694119894_64fa37d6e3388965257542_thumb.jpg

  patecni-program-v-cnc-sdm-lisabon-2023

  Páteční program v ČNC, SDM Lisabon 2023

  4.8.2023
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120331_64fa398b82978416435707_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120332_64fa398ce0434970425881_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120333_64fa398d55a4a088197883_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120332_64fa398c3da9c129561808_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120332_64fa398c0d44c499418231_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120332_64fa398c6dd5d211133299_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120332_64fa398c5653c794035567_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120333_64fa398ddebe1362505643_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120333_64fa398d058a8574221070_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120333_64fa398d3a76a819798764_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120333_64fa398d20db6034641624_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120334_64fa398e05bef299931187_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120335_64fa398f706bb191406081_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120333_64fa398d70334485195151_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120334_64fa398edf5bb101751779_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120334_64fa398ec7667032496059_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120334_64fa398e90d07442559685_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120334_64fa398e75eb1526465942_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120334_64fa398ead2a3437271838_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120335_64fa398fbe382273663675_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120336_64fa3990de149500940160_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120335_64fa398ff18d1303425110_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120335_64fa398f8ac31157273854_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120335_64fa398fa630f255700692_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120336_64fa39907f26a953580599_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120335_64fa398fd86df126489583_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120336_64fa39901ad3a543708441_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120337_64fa399163571464193108_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120336_64fa39905b917390811747_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120336_64fa39903be11228770875_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120336_64fa39909ec48654688899_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120338_64fa39928fb6b115042625_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120336_64fa3990c033f114242218_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120338_64fa399218c35343636875_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2525/768_1694120337_64fa3991eaaa6596758039_thumb.jpg

  krizova-cesta-s-papezem-sdm-lisabon-2023

  Křížová cesta s papežem, SDM Lisabon 2023

  4.8.2023
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120606_64fa3a9e76d51182176972_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120606_64fa3a9eeda8a967616670_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120606_64fa3a9e94f28618281363_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120606_64fa3a9ecfdb4732056912_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120608_64fa3aa0c8e0e607374643_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120607_64fa3a9f19904358550142_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120609_64fa3aa1d439c654100958_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120607_64fa3a9f3832c461763791_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120608_64fa3aa048cdc178816002_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120607_64fa3a9f58031221745519_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120607_64fa3a9f78a55058504370_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120609_64fa3aa19119c527260093_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120608_64fa3aa0068be133107198_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120608_64fa3aa026594006377426_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120608_64fa3aa0e97a8536240985_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120609_64fa3aa171573499104074_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120610_64fa3aa21b784049290385_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120609_64fa3aa1f310f819531314_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120609_64fa3aa1b074e627563301_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120610_64fa3aa238c00665990116_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120610_64fa3aa2b2930579731255_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120610_64fa3aa2735d0505794466_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120610_64fa3aa25920f884356899_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120610_64fa3aa2d6cd1182465983_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120610_64fa3aa29039e260958980_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120611_64fa3aa33da00603129640_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120611_64fa3aa31f091762404161_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120614_64fa3aa615e18020718283_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120610_64fa3aa2f29a9665926502_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120611_64fa3aa3c7338256679338_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120612_64fa3aa48490e937177136_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120612_64fa3aa4a4a26908461647_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120611_64fa3aa3e54a5048369862_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120613_64fa3aa563799615578041_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120613_64fa3aa58a24b396558381_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2526/768_1694120612_64fa3aa4c2296447981840_thumb.jpg

  Křížová cesta mladých v lisabonském Parque Eduardo VII.

  ceska-mse-ve-farnosti-campo-grande

  Česká mše ve farnosti Campo Grande

  5.8.2023
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176422_64fb14a6d2dfd651425039_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176422_64fb14a6f1b6c036363140_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176423_64fb14a784ef8245384485_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176424_64fb14a8c5808235215809_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176423_64fb14a722088322307475_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176423_64fb14a7633a9407110489_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176423_64fb14a743e96694231581_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176424_64fb14a858b08882159731_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176423_64fb14a7a337c301524430_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176424_64fb14a83d6cf272341873_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176424_64fb14a891766097580280_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176425_64fb14a945152799780687_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176424_64fb14a8765ce052628521_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176426_64fb14aae62c3356673920_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176424_64fb14a8aac9a905495921_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176424_64fb14a8e0c49426318503_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176425_64fb14a9b56a7720056870_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176425_64fb14a90b933228790587_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176425_64fb14a927873784457268_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176425_64fb14a99b833639925467_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176425_64fb14a96523f392364574_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176425_64fb14a97f8ae955876387_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176425_64fb14a9f28b4443052820_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176425_64fb14a9d3b66389009856_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176426_64fb14aa39802702914120_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176426_64fb14aa548d7931572672_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176426_64fb14aa1b23b218935962_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176426_64fb14aab7ed8202993314_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176426_64fb14aa6dc76924465201_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176426_64fb14aad05ef948182102_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176426_64fb14aa86a06319447311_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2529/768_1694176426_64fb14aa9f4df790112466_thumb.jpg

  Snímky z české mše svaté v Lisabonu před odchodem na celodenní pouť na závěrečnou vigilii s papežem.

  sobota-v-parku-tejo

  Sobota v Parku Tejo

  5.8.2023
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176648_64fb15881b821137458068_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176648_64fb1588614e5443039295_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176648_64fb15883de15074589026_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176648_64fb1588d5790446840532_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176648_64fb158898624790550522_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176648_64fb1588b70f8013285848_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176648_64fb1588f2a25279792466_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176649_64fb158941b61138995048_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176649_64fb158921ecc116490688_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176649_64fb158994866046060511_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176649_64fb15895cb09708179437_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176649_64fb158979285547115437_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176649_64fb1589b326e998210507_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176649_64fb1589d0871697398012_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176653_64fb158d5acd7918253674_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176650_64fb158a3947f252332487_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176649_64fb1589ee9fa921149899_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176650_64fb158a1cbfb781018611_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176650_64fb158a54c82780331936_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176650_64fb158a75f1f439209981_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176650_64fb158ac336f477255534_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176650_64fb158a9802d828847150_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176650_64fb158ae3e8c475947339_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176651_64fb158b10494212622789_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176651_64fb158b4f002851461789_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176651_64fb158b2f31e542100743_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176651_64fb158be9a78195156708_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176651_64fb158b70c74204208779_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176653_64fb158d76f6b331667780_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176652_64fb158c7bd39082270234_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176654_64fb158e9c713978621546_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176652_64fb158c9619b299995717_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176653_64fb158d403f6774060592_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176653_64fb158d253df520116622_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176655_64fb158f72b7f810110558_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176654_64fb158e1eaed690560439_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176653_64fb158df355a247814248_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176655_64fb158f9772b918842400_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176656_64fb159035f03565112325_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176655_64fb158f38dc7992991725_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176655_64fb158f57d18669232143_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176656_64fb1590566f4147137282_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176657_64fb15910ca62490635062_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2530/768_1694176657_64fb1591b0448620401865_thumb.jpg

  Snímky z přesunu a dne strávenou v Parku Tejo, čekáním na závěrečnou vigilii s papežem Františkem.

  sobotni-vigilie-s-papezem

  Sobotní vigilie s papežem

  5.8.2023
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176852_64fb1654dad06419406273_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176852_64fb1654565f3671768656_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176854_64fb16561ffef692005068_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176855_64fb1657a8fbb240797150_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176853_64fb1655616f0413608089_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176853_64fb165579f40655241256_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176854_64fb165607504122827810_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176855_64fb16572e3fa634961872_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176854_64fb1656a507a512486310_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176855_64fb1657d8354461752244_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176856_64fb1658ed75e735674838_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176856_64fb16586bd34295633853_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176855_64fb1657c0951345481386_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176857_64fb1659abd63628613442_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176857_64fb1659782d5064327331_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176857_64fb16598f53a367292485_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176857_64fb1659c33fb258476535_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176858_64fb165a5c838124066409_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176860_64fb165c80beb039894866_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176858_64fb165a2b1e4964563680_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176857_64fb1659d9020513414867_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176857_64fb1659ef898770659397_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176858_64fb165a12f1f163431776_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176858_64fb165a420a6021669716_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176858_64fb165a8dfbd677238625_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176858_64fb165a7489e461924445_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176859_64fb165b55f31203071392_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176859_64fb165b9c7c3164475598_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176858_64fb165aa6f20157319982_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176858_64fb165ac3fd2201020252_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176859_64fb165b6c36b354527693_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176859_64fb165b83215630554006_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176860_64fb165c4e0ae092019433_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176860_64fb165c693e1699070706_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176860_64fb165c362ff963907747_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2531/768_1694176860_64fb165cb4c56631406351_thumb.jpg

  Snímky ze sobotní vigilie mladých s papežem Františkem v Parku Tejo.

  zaverecna-mse-s-papezem

  Závěrečná mše s papežem

  6.8.2023
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177197_64fb17adbe0b1964218012_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177197_64fb17ad79fcc084083992_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177196_64fb17acc6fdb304476674_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177197_64fb17ad8f715541023942_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177196_64fb17ace3682003960103_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177202_64fb17b2d2411018786909_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177197_64fb17ada6a02192817658_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177198_64fb17ae89da2185833098_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177198_64fb17ae41f72334687790_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177198_64fb17ae720c3991766154_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177198_64fb17ae5a348803040085_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177199_64fb17afc017c722863107_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177199_64fb17af0fc9a333450726_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177199_64fb17af2856d404149760_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177201_64fb17b11b7e0337292623_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177199_64fb17af41149030768757_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177202_64fb17b239854581851378_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177199_64fb17afdc424745723247_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177200_64fb17b070566378127361_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177200_64fb17b088953067838476_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177202_64fb17b219bdf881651222_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177203_64fb17b313f68815830306_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177201_64fb17b191e08963489705_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177203_64fb17b32f1be993625729_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177202_64fb17b2ba1ba442249688_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177204_64fb17b453a35042764667_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177202_64fb17b2ed1fb560664435_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177204_64fb17b41e4b8953853767_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177203_64fb17b34903a884252466_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177203_64fb17b3969df451023451_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177203_64fb17b365806535517315_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177203_64fb17b37ee68052351213_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177203_64fb17b3c5304005335343_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177203_64fb17b3b1442193927886_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177204_64fb17b403324906642114_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2532/768_1694177203_64fb17b3de6ee196438604_thumb.jpg

  Závěrečná mše svatá mladých s papežem Františkem v parku Tejo.

  výber-ze-zaverecneho-dne-sdm-lisabon-2023

  Výběr ze závěrečného dne SDM Lisabon 2023

  6.8.2023
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177508_64fb18e494fb6824877048_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177508_64fb18e4c7700557623809_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177509_64fb18e5675c3957316854_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177510_64fb18e619c3b327922618_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177508_64fb18e4ae5d6219047257_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177509_64fb18e54c385215324858_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177510_64fb18e6015a5005178695_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177510_64fb18e639d37497704341_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177510_64fb18e6a3890421855090_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177509_64fb18e5dbc12189679634_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177510_64fb18e6d39c0442289620_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177514_64fb18ea3ecc4812032579_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177512_64fb18e83c4c1996958749_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177510_64fb18e6bab36578459484_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177511_64fb18e783e71206792069_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177512_64fb18e80a72a729244657_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177511_64fb18e769c7a447343705_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177514_64fb18ea77ff2372921211_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177512_64fb18e82446c453396226_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177512_64fb18e8e147e814298780_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177512_64fb18e855dd0640829419_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177512_64fb18e86f01a879674130_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177513_64fb18e97bdd9068439559_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177513_64fb18e9071a5263609586_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177515_64fb18ebaabcc477114024_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177514_64fb18ea0742f370073174_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177514_64fb18ea22378139290121_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177515_64fb18eb05ed9939730337_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177514_64fb18ea5d27a726541499_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177514_64fb18eaad226277236299_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177514_64fb18ea90694872140623_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177514_64fb18eac689e906581712_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177514_64fb18eade614561431505_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177515_64fb18eb7cf59000875283_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177517_64fb18ed23aca731157444_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177516_64fb18ec6dcce520742163_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177515_64fb18eb913ee955736540_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177516_64fb18ec36cf4096665024_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177516_64fb18ec56e00391366745_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177516_64fb18ec8ad1f259719267_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177516_64fb18ecb987f129159563_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177516_64fb18ece762d439424125_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177516_64fb18eca1bd3550050583_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177517_64fb18ed0c4b7009596731_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177516_64fb18ecceaa2824147609_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2533/768_1694177517_64fb18ed57f02525923777_thumb.jpg

  ceska-mse-svata-sdm-lisabon-2023

  Česká mše svatá, SDM Lisabon 2023

  7.8.2023
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2534/768_1694177672_64fb19883a124613786072_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2534/768_1694177674_64fb198aa403a663885046_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2534/768_1694177672_64fb1988cda93163318018_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2534/768_1694177673_64fb19898d0bb215078899_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2534/768_1694177673_64fb1989a8670699467309_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2534/768_1694177672_64fb1988ea04e552428793_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2534/768_1694177673_64fb198911747362734706_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2534/768_1694177674_64fb198a0ed06313961285_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2534/768_1694177673_64fb1989c6485662722452_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2534/768_1694177674_64fb198a2a6cd943506473_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2534/768_1694177673_64fb1989e7a3a297220077_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2534/768_1694177676_64fb198c03906412268912_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2534/768_1694177674_64fb198ac6246441874470_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2534/768_1694177674_64fb198ae3524731508565_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2534/768_1694177675_64fb198b80951203846617_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2534/768_1694177675_64fb198b9aeb5158808053_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2534/768_1694177675_64fb198b0f3ae063831705_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2534/768_1694177675_64fb198b2b817075700258_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2534/768_1694177675_64fb198b490c9418851500_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2534/768_1694177675_64fb198b638d6858744618_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2534/768_1694177675_64fb198bd5f9f329222030_thumb.jpg
  https://o1.agendafarnosti.cz/svetovednymladeze.cz/img/gallery/images/2534/768_1694177675_64fb198bb8dc9178327623_thumb.jpg

  Snímky z české mše svaté v Lisabonu ve farnosti Campo Grande.